Dla biznesu

DLA Biznesu

Laboratoria akredytowane

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych od 2012 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 008.

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 049 od 1996 roku

Laboratorium Właściwości Powłok

Laboratorium wykonuje kompleksowe badania dla powłok i ciekłych materiałów powłokotwórczych. Liczne metodyki badawcze oferowane przez Laboratorium są objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 240.

Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia

W Laboratorium realizowana jest działalność dotycząca mechanicznych urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych oraz koncesjonowana w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicji oraz technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym.

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

Laboratorium prowadzi badania metodami niszczącymi właściwości wytrzymałościowych materiałów i części maszyn, badania strukturalne, tj. mikrostruktury i makrostruktury w ramach akredytacji AB 342 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

DLA Biznesu

Centrum Egzaminowania Operatorów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest podmiotem upoważnionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki i odpowiada na poziomie krajowym za przeprowadzanie egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych.
Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. Pełna lista maszyn i urządzeń technicznych, na które trzeba posiadać uprawnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia dostępnego tutaj

Centrum wykonuje m.in. następujące zadania:

Kontakt

Centrum Egzaminowania Operatorów

tel.: +48 22 853 97 07 
email: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl

DLA Biznesu

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

DLA Biznesu

Budownictwo

W obszarze Budownictwo koncentrujemy m.in. się na poniższej tematyce:

Wraz z rosnącymi potrzebami rynku, bazując na naszym doświadczeniu, rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o poniższą tematykę:

DLA Biznesu

Konstrukcje Tymczasowe

Instytut zajmuje się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono szereg prac badawczych poświęconych problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Łukasiewicz – WIT prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie Łukasiewicz – WIT pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

Pracownia prowadzi działalność w następujących obszarach:

W szczególności w zakresie działania znajdują się następujące konstrukcje:

DLA Biznesu

Certyfikacja

W ramach tej działalności wydajemy certyfikaty dla: wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i systemów zarządzania.

Personel Instytutu kwalifikowany jest do realizacji poszczególnych zadań na podstawie właściwego wykształcenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności w ramach uzyskanych notyfikacji, akredytacji oraz innych uprawnień.

Nasi pracownicy ukończyli kierunki bezpośrednio związane z zajmowanym obszarem działalności – budownictwo, inżynieria materiałowa, kierunki mechaniczne, geologia. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji oferowanych usług, z których skorzystały znaczące firmy na rynku budowlanym.

Klientowi przekazującemu nam niezbędną dokumentację gwarantujemy zachowanie pełnej poufności.

Centrum Jakości i Certyfikacji

Konstrukcje tymczasowe, maszyny i wyroby budowlane oraz systemy zarządzania

Dział Certyfikacji Wyrobów

Urządzenia i zabezpieczenia mienia

DLA Biznesu

Obróbka Metali i Stopów

Prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne, konstrukcyjne oraz szkoleniowe w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i stopów dla branży motoryzacyjnej, transportowej, przemysłu metalowego, narzędziowego, obronnego, wydobywczego i innych. Również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, głównie z sektora MSP. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Główne obszary działania:

Wykonujemy:

Wykonaliśmy m.in:

DLA Biznesu

Kursy i Szkolenia - kształcenie kadr

Zapraszamy Państwa a także wszystkie osoby i firmy chcące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i nabyć uprawnienia lub podnieść swoje kwalifikacje w ramach prowadzonych przez nas kursów i szkoleń w obszarze konstrukcji, maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw i materiałów budowlanych, badań właściwości mechanicznych materiałów, dynamicznej obróbki powierzchniowej, technologii antykorozyjnych, technologii i bezpieczeństwa w galwanotechnice, obróbki cieplnej, uprawnień metalizatora-korozjonisty oraz koncesji.

Naszymi głównymi obszarami działania, do których Państwa zapraszamy są:

Jakie prowadzimy szkolenia?

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

umożliwiające nabycie uprawnień do eksploatacji: Koparkoładowarek, Koparek, Ładowarek, Spycharek, Walców drogowych, Wielozadaniowych nośników osprzętów, Przecinarek do nawierzchni dróg, Pilarek mechanicznych do ścinki drzew i innych.

Szkolenia montażystów rusztowań budowlanych (konstrukcji tymczasowych)

umożliwiające nabycie uprawnień do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Szkolenia z zakresu wózków jezdniowych podnośnikowych

umożliwiające nabycie uprawnień UDT

Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne w tym dynamiczny trzyosiowy symulator koparki i ładowarki. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień. Nasza kadra wykładowców i instruktorów to pracownicy Instytutu, specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni politechniki Warszawskiej z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Jako ZAKŁAD KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (ZKU) oferujemy Państwu kursy w obszarze kruszyw i materiałów budowlanych:

Dodatkowe informacje

Prowadzimy kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie górnictwa skalnego, gospodarki odpadami, obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, systemów jakości, charakterystyki energetycznej budynków, technik informatycznych, procesów zarządzania oraz BHP. Nasz Zakład Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jest wpisany pod numer 971 K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

DLA Biznesu

Szkolenia Specjalistyczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny organizuje specjalistyczne szkolenia. Oferta skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak również osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, a elastyczność oferty sprawia, że co roku zwiększa się grono klientów podnoszących swoje kompetencje pod okiem kadry Łukasiewicz – WIT.

Badania wytrzymałości materiałów

Termin do indywidualnego ustalenia

Badania odporności na zużycie przez tarcie

Termin do indywidualnego ustalenia

Cynkowanie

Termin: 18-19 listopada 2024 r.

Koncesje

Termin: 21 maja 2024 r.

Miedziowanie

Termin: 21-22 listopada 2024 r.

Obróbka cieplna metali

Termin: 10-14 czerwca 2024 r.

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918
Termin: 4-6 czerwca 2024 r.

Niklowanie

Termin: 25-26 listopada 2024 r.

DLA Biznesu

Technologie Galwanotechniczne

Prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne oraz działalność szkoleniową, informacyjną i usługową w obszarze elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej, głównie w zakresie powłok metalowych i stopowych, kompozytowych z osnową metalową oraz tlenkowych. Prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku materiałów i recyklingu odpadów.

Realizujemy działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i normalizacyjną w zakresie:

DLA Biznesu

Korozja i Powłoki Ochronne

Prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne, normalizacyjne oraz szkoleniowe ukierunkowane na ograniczenie strat gospodarczych spowodowanych przez korozję, poprzez promowanie adekwatnych do zastosowań technologii antykorozyjnych, a także opracowywania lub weryfikację nowych rozwiązań technologicznych z zakresu powłok metalowych, polimerowych, kompozytowych
i ceramicznych.

Uzyskane wyniki służą do opracowania i wdrożenia nowych propozycji technologicznych, jak również do rozwiązywania problemów korozyjnych w różnych działach gospodarki.

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami to jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju rozumianego jako solidarność międzypokoleniową polegającą na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Jest ona jednym z głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego będącej koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.  

Obejmuje ona również zagadnienia związane z:

DLA Biznesu

Inżynieria Mechaniczna i Biomedyczna

Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej prowadzi prace z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii biomedycznej. Centrum wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa poprzez współpracę w zakresie opracowań naukowych, ekspertyz i opinii technicznych oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania. Doświadczona kadra ma w swoim dorobku szereg opracowań naukowych, w tym publikacji, monografii i patentów, a także opracowań w postaci opinii technicznych i ekspertyz materiałowych. Zdobyte doświadczenie i ciągłe poszerzanie własnej wiedzy technicznej stanowi o skuteczności działań na polu naukowym.

W ramach Centrum działalność prowadzą:

  • Grupa Badawcza Inżynierii Biomedycznej
  • Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej
  • Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających LB-1
  • Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji LB-4

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Oceny Techniczne

Jako Jednostka Oceny Technicznej udzielamy Krajowych Ocen Technicznych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych, w zakresie przyznanych Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny uprawnień. Europejska Ocena Techniczna (ETA)

Zgodnie z decyzją Nr 3/JOT/WB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28.11.2014 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny wyznaczony został, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 poz. 881 z późn. zmianami) w zakresie następujących grup wyrobów

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)

Europejska Ocena Techniczna (ETA) stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.

Europejska Ocena Techniczna wydawana jest na okres: bezterminowo

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny posiada autoryzację do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie trzech grup wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Załącznik nr 1):

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Krajowa Ocena Techniczna udzielana jest na okres: 5 lat. Okres ten może zostać przedłużony. W określonych sytuacjach Krajowa Ocena Techniczna może być zmieniona lub uchylona.

Wyroby, dla których przeprowadzone może być postępowanie o wydanie Krajowej Oceny Technicznej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania o wydanie Oceny Technicznej i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.

Komórką organizacyjną Instytutu realizując działalność w powyższym obszarze jest Dział ds. Ocen Technicznych. Działalność, której podstawowe zadania stanowią:

DLA Biznesu

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia biznesu oraz platforma do promowania i poszukiwania technologii produktów lub usług w Europie i poza nią. Sieć stworzona została w odpowiedzi na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednak z jej wsparcia korzystać mogą również duże firmy, ośrodki naukowo-badawcze oraz uczelnie. Istotnym aspektem działania EEN jest ogromny potencjał w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z ośrodkami Sieci na całym świecie oraz wysoki standard usług świadczonych klientom niezależnie od tego, w jakim regionie funkcjonują.

Główne cele funkcjonowania Enterprise Europe Network:

Obecnie sieć EEN tworzy ponad 600 ośrodków z krajów Unii Europejskiej, jak również krajów trzecich, takich jak Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa czy Wietnam, afiliowanych przy rozmaitych organizacjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe oraz – jak nasz ośrodek – instytuty badawcze. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które umożliwiają dzielenie się wiedzą, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz transfer technologii we wszystkich krajach zrzeszonych w sieci. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa. Uczestnictwo w sieci jest darmową, często skuteczną reklamą oraz możliwością dostępu do usług i wydarzeń, które zazwyczaj są odpłatne.

DLA Biznesu

Branżowy Punkt Kontaktowy

Zadaniem Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” jest wsparcie udziału przedsiębiorców i naukowców w kluczowym unijnym programie Horyzont Europa. 

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro.

W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa. W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

DLA Biznesu

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami pracowników Łukasiewicz – WIT.

DLA Biznesu

Patenty

Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, głównie z sektora MSP oraz obróbce cieplnej, galwanotechnice, technologiach antykorozyjnych oraz inżynierii powierzchni. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Patenty Europejskie:

Wzory Użytkowe i Znaki Towarowe:

Patenty RP:

This will close in 0 seconds