Dla biznesu

DLA Biznesu

Laboratoria akredytowane

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych od 2012 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 008.

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 049 od 1996 roku

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych

Laboratorium wykonuje kompleksowe badania dla powłok i ciekłych materiałów powłokotwórczych. Liczne metodyki badawcze oferowane przez Laboratorium są objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 240.

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających

W Laboratorium realizowana jest działalność dotycząca mechanicznych urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych oraz koncesjonowana w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicji oraz technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym.

Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium prowadzi badania metodami niszczącymi właściwości wytrzymałościowych materiałów i części maszyn, badania strukturalne, tj. mikrostruktury i makrostruktury w ramach akredytacji AB 342 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

DLA Biznesu

Centrum Egzaminowania Operatorów

Centrum Egzaminowania Operatorów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest podmiotem upoważnionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki i odpowiada na poziomie krajowym za przeprowadzanie egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych.
Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. Pełna lista maszyn i urządzeń technicznych, na które trzeba posiadać uprawnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia dostępnego tutaj

Centrum wykonuje m.in. następujące zadania:

Kontakt

Centrum Egzaminowania Operatorów

tel.: +48 22 853 97 07 
email: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Egzaminowania Operatorów

tel.: +48 22 853 97 07 
email: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl

DLA Biznesu

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

DLA Biznesu

Budownictwo

W obszarze Budownictwo koncentrujemy m.in. się na poniższej tematyce:

Wraz z rosnącymi potrzebami rynku, bazując na naszym doświadczeniu, rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o poniższą tematykę:

DLA Biznesu

Centrum Konstrukcji Tymczasowych

Instytut zajmuje się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono szereg prac badawczych poświęconych problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Łukasiewicz – WIT prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie Łukasiewicz – WIT pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

Pracownia prowadzi działalność w następujących obszarach:

W szczególności w zakresie działania znajdują się następujące konstrukcje:

DLA Biznesu

Certyfikacja

W ramach tej działalności wydajemy certyfikaty dla: wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i systemów zarządzania.

Personel Instytutu kwalifikowany jest do realizacji poszczególnych zadań na podstawie właściwego wykształcenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności w ramach uzyskanych notyfikacji, akredytacji oraz innych uprawnień.

Nasi pracownicy ukończyli kierunki bezpośrednio związane z zajmowanym obszarem działalności – budownictwo, inżynieria materiałowa, kierunki mechaniczne, geologia. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji oferowanych usług, z których skorzystały znaczące firmy na rynku budowlanym.

Klientowi przekazującemu nam niezbędną dokumentację gwarantujemy zachowanie pełnej poufności.

Centrum Jakości i Certyfikacji

Konstrukcje tymczasowe, maszyny i wyroby budowlane oraz systemy zarządzania

Dział Certyfikacji Wyrobów

Urządzenia i zabezpieczenia mienia

DLA Biznesu

Obróbka Metali i Stopów

Centrum Obróbki Metali i Stopów realizuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne, konstrukcyjne oraz szkoleniowe w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i stopów dla branży motoryzacyjnej, transportowej, przemysłu metalowego, narzędziowego, obronnego, wydobywczego i innych. Pracownicy Centrum prowadzą również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

W ramach Centrum działalność prowadzą:

 • Grupa Badawcza Obróbki Cieplnej
 • Grupa Badawcza Obróbek Cieplno-Chemicznych
 • Grupa Badawcza Urządzeń Procesowych i Kontrolnych

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, głównie z sektora MSP. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Główne obszary działania:

Wykonujemy:

Wykonaliśmy m.in:

DLA Biznesu

Kursy i Szkolenia - kształcenie kadr

Zapraszamy Państwa a także wszystkie osoby i firmy chcące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i nabyć uprawnienia lub podnieść swoje kwalifikacje w ramach prowadzonych przez nas kursów i szkoleń w obszarze konstrukcji, maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw i materiałów budowlanych, badań właściwości mechanicznych materiałów, dynamicznej obróbki powierzchniowej, technologii antykorozyjnych, technologii i bezpieczeństwa w galwanotechnice, obróbki cieplnej, uprawnień metalizatora-korozjonisty oraz koncesji.

Naszymi głównymi obszarami działania, do których Państwa zapraszamy są:

Jakie prowadzimy szkolenia?

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

umożliwiające nabycie uprawnień do eksploatacji: Koparkoładowarek, Koparek, Ładowarek, Spycharek, Walców drogowych, Wielozadaniowych nośników osprzętów, Przecinarek do nawierzchni dróg, Pilarek mechanicznych do ścinki drzew i innych.

Szkolenia montażystów rusztowań budowlanych (konstrukcji tymczasowych)

umożliwiające nabycie uprawnień do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Szkolenia z zakresu wózków jezdniowych podnośnikowych

umożliwiające nabycie uprawnień UDT

Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne w tym dynamiczny trzyosiowy symulator koparki i ładowarki. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień. Nasza kadra wykładowców i instruktorów to pracownicy Instytutu, specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni politechniki Warszawskiej z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Jako ZAKŁAD KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (ZKU) oferujemy Państwu kursy w obszarze kruszyw i materiałów budowlanych:

Dodatkowe informacje

Prowadzimy kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie górnictwa skalnego, gospodarki odpadami, obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, systemów jakości, charakterystyki energetycznej budynków, technik informatycznych, procesów zarządzania oraz BHP. Nasz Zakład Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jest wpisany pod numer 971 K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

DLA Biznesu

Szkolenia Specjalistyczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny organizuje specjalistyczne szkolenia. Oferta skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak również osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, a elastyczność oferty sprawia, że co roku zwiększa się grono klientów podnoszących swoje kompetencje pod okiem kadry Łukasiewicz – WIT.

Badania właściwości mechanicznych materiałów

Termin do indywidualnego ustalenia

Badania odporności na zużycie przez tarcie

Termin do indywidualnego ustalenia

Cynkowanie

Termin: 16-17 listopada 2023 r.

Koncesje

Termin: 12 czerwca 2023 r.

Miedziowanie

Termin: 20-21 listopada 2023 r.

Obróbka cieplna metali

Termin: 22-26 maja 2023 r.

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918
Termin do indywidualnego ustalenia

DLA Biznesu

Technologie Galwanotechniczne

Centrum Technologii Galwanotechnicznych realizuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne oraz działalność szkoleniową, informacyjną i usługową w obszarze elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej, głównie w zakresie powłok metalowych i stopowych, kompozytowych z osnową metalową oraz tlenkowych. CTG realizuje również prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku materiałów i recyklingu odpadów.

W ramach Centrum działalność prowadzą:

 • Grupa Badawcza Nowych Technologii Galwanotechnicznych
 • Grupa Badawcza Zastosowań Galwanotechniki oraz Odzysku Materiałów
 • Sekcja Usług Galwanotechnicznych

Realizujemy działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i normalizacyjną w zakresie:

DLA Biznesu

Korozja i Powłoki Ochronne

Centrum Korozji i Powłok Ochronnych realizuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne, normalizacyjne oraz szkoleniowe ukierunkowane na ograniczenie strat gospodarczych spowodowanych przez korozję, poprzez promowanie adekwatnych do zastosowań technologii antykorozyjnych, a także opracowywania lub weryfikację nowych rozwiązań technologicznych z zakresu powłok metalowych, polimerowych, kompozytowych
i ceramicznych.

Uzyskane wyniki służą do opracowania i wdrożenia nowych propozycji technologicznych, jak również do rozwiązywania problemów korozyjnych w różnych działach gospodarki.

W ramach Centrum działalność prowadzą:

 • Grupa Badawcza Korozji i Technologii Antykorozyjnych
 • Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów LB-3

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami to jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju rozumianego jako solidarność międzypokoleniową polegającą na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Jest ona jednym z głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego będącej koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.  

Obejmuje ona również zagadnienia związane z:

DLA Biznesu

Inżynieria Mechaniczna i Biomedyczna

Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej prowadzi prace z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii biomedycznej. Centrum wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa poprzez współpracę w zakresie opracowań naukowych, ekspertyz i opinii technicznych oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania. Doświadczona kadra ma w swoim dorobku szereg opracowań naukowych, w tym publikacji, monografii i patentów, a także opracowań w postaci opinii technicznych i ekspertyz materiałowych. Zdobyte doświadczenie i ciągłe poszerzanie własnej wiedzy technicznej stanowi o skuteczności działań na polu naukowym.

W ramach Centrum działalność prowadzą:

 • Grupa Badawcza Inżynierii Biomedycznej
 • Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej
 • Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających LB-1
 • Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji LB-4

Zagadnienia, którymi się zajmujemy:

DLA Biznesu

Oceny Techniczne

Jako Jednostka Oceny Technicznej udzielamy Krajowych Ocen Technicznych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych, w zakresie przyznanych Sieć Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny uprawnień. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jest prawnym następcą COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej. Kontynuuje jego działalność w obszarze wyrobów termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych.

Zgodnie z decyzją Nr 3/JOT/WB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28.11.2014 wyznaczony został, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 poz. 881 z późn. zmianami). Decyzja ta dotyczy również uprawnień Warszawski Instytut Technologiczny do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie trzech grup wyrobów:

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – podobnie jak Polska Norma – stanowi specyfikację techniczną, na podstawie której producent dokonuje oceny zgodności wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Udziela się jej dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych istotnie różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Krajowa Ocena Techniczna udzielana jest na 5 lat, ale okres ten może zostać przedłużony. W określonych sytuacjach Krajowa Ocena Techniczna może być zmieniona lub uchylona.

Wyroby, dla których przeprowadzone może być postępowanie o wydanie Krajowej Oceny Technicznej powinny być objęte:

Sieć Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania o wydanie Oceny Technicznej i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.

Komórką organizacyjną Instytutu realizując działalność w powyższym obszarze jest Sekcja ds. Ocen Technicznych. Działalność, której podstawowe zadania stanowią:

DLA Biznesu

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia biznesu oraz platforma do promowania i poszukiwania technologii produktów lub usług w Europie i poza nią. Sieć stworzona została w odpowiedzi na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednak z jej wsparcia korzystać mogą również duże firmy, ośrodki naukowo-badawcze oraz uczelnie. Istotnym aspektem działania EEN jest ogromny potencjał w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z ośrodkami Sieci na całym świecie oraz wysoki standard usług świadczonych klientom niezależnie od tego, w jakim regionie funkcjonują.

Główne cele funkcjonowania Enterprise Europe Network:

Obecnie sieć EEN tworzy ponad 600 ośrodków z krajów Unii Europejskiej, jak również krajów trzecich, takich jak Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa czy Wietnam, afiliowanych przy rozmaitych organizacjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe oraz – jak nasz ośrodek – instytuty badawcze. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które umożliwiają dzielenie się wiedzą, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz transfer technologii we wszystkich krajach zrzeszonych w sieci. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa. Uczestnictwo w sieci jest darmową, często skuteczną reklamą oraz możliwością dostępu do usług i wydarzeń, które zazwyczaj są odpłatne.

DLA Biznesu

Branżowy Punkt Kontaktowy

Zadaniem Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” jest wsparcie udziału przedsiębiorców i naukowców w kluczowym unijnym programie Horyzont Europa. 

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro.

W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa. W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

DLA Biznesu

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami pracowników Łukasiewicz – WIT.

DLA Biznesu

Patenty

Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, głównie z sektora MSP oraz obróbce cieplnej, galwanotechnice, technologiach antykorozyjnych oraz inżynierii powierzchni. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Patenty Europejskie:

Wzory Użytkowe i Znaki Towarowe:

Patenty RP: