Oceny Techniczne

Pozostałe działy

Dział ds. Ocen Technicznych

Jako Jednostka Oceny Technicznej udzielamy Krajowych Ocen Technicznych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych, w zakresie przyznanych Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny uprawnień.

Zgodnie z decyzją Nr 3/JOT/WB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28.11.2014 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny wyznaczony został, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 poz. 881 z późn. zmianami) w zakresie następujących grup wyrobów

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)

 • MEMBRANY, W TYM STOSOWANE W POSTACI PŁYNNEJ I ZESTAWY (IZOLUJĄCE PRZED WODĄ LUB PARĄ WODNĄ) (kod grupy 3)
 • MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE (kod grupy 4)
 • KRUSZYWA (kod grupy 24)

Europejska Ocena Techniczna (ETA) stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.

Europejska Ocena Techniczna wydawana jest na okres: bezterminowo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny posiada autoryzację do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie trzech grup wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Załącznik nr 1):

 • Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną) (grupa wyrobów budowlanych 3)
 • Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy/systemy izolacyjne (grupa wyrobów budowlanych 4)
 • Kruszywa (grupa wyrobów budowlanych 24)

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Krajowa Ocena Techniczna udzielana jest na okres: 5 lat. Okres ten może zostać przedłużony. W określonych sytuacjach Krajowa Ocena Techniczna może być zmieniona lub uchylona.

Wyroby, dla których przeprowadzone może być postępowanie o wydanie Krajowej Oceny Technicznej:

 • powinny być nieobjęte zakresem normy przedmiotowej
 • metoda oceny przewidziana w normie przedmiotowej nie jest właściwa w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
 • metoda oceny w normie przedmiotowej w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego nie została określona

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania o wydanie Oceny Technicznej i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.

Komórką organizacyjną Instytutu realizując działalność w powyższym obszarze jest Dział ds. Ocen Technicznych. Działalność, której podstawowe zadania stanowią:

Dział ds. Ocen Technicznych

Postępowanie o wydanie ETA

Jako Jednostka Oceny Technicznej udzielamy Krajowych Ocen Technicznych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych, w zakresie przyznanych Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny uprawnień.

Europejski dokument oceny (EDO) to dokument, który może być wydany dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ między innymi:

a) dany wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej

b) w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa 

c) norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.

W przypadku, gdy producent zwraca się do JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego i po podpisaniu przez producenta i JOT umowy dotyczącej tajemnicy handlowej i poufności, jeżeli producent nie postanowi inaczej, producent przedkłada JOT dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego zastosowanie przewidywane przez producenta i szczegóły zakładowej kontroli produkcji, którą ma on zamiar stosować.

O wydanie Europejskiej Oceny Technicznej może wnioskować producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel (link do dokumentu Wniosek o EOT)

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu budowlanego, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany;
 • jeśli to możliwe, czy wyrób budowlany jest lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną;
 • czy wniosek o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej został wcześniej złożony w innej Jednostce Oceny Technicznej

Po otrzymaniu wniosku Zakład Oceny Technicznej sprawdza czy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną lub inną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Europejska Ocena Techniczna nie może być wydana jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną.

W przypadku, gdy dla wyrobu nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna Sekcja Oceny Technicznej inicjuje w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA procedurę opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny.

W terminie jednego miesiąca od otrzymania dokumentacji technicznej, producent zawiera z JOT umowę dotyczącą sporządzenia europejskiej oceny technicznej i określającą program prac mających na celu sporządzenie europejskiego dokumentu oceny, w tym:

 • organizację pracy w ramach organizacji JOT
 • skład grupy roboczej, która ma zostać ustanowiona w ramach organizacji JOT, wyznaczonej dla danej grupy wyrobów
 • koordynację między JOT

W porozumieniu z producentem Sekcja Oceny Technicznej opracowuje program prac. Program prac uwzględnia zasadnicze charakterystyki istotne dla zamierzonego zastosowania. Wyrób będący przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej oraz program prac podlegają konsultacjom w EOTA. Na podstawie programu prac Sekcja Oceny Technicznej opracowuje Europejski Dokument Oceny. W procesie opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny mogą uczestniczyć Jednostki Oceny Technicznej upoważnione dla właściwej grupy wyrobów i/lub odpowiednie grupy robocze. Producent jest zaangażowany w opracowywanie Europejskiego Dokumentu Oceny. Projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest przedmiotem konsultacji w EOTA.

EOTA informuje Komisję Europejską o programie prac. Od tego momentu proces opracowania projektu Europejskiego Dokumentu Oceny nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy. Ostateczny projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest zatwierdzany przez Radę Techniczną EOTA oraz przekazywany Komisji Europejskiej.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. EOTA zapewnia publiczny dostęp do EDO.

Okresy konsultacyjne są określone w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz uwzględnione w przepisach wewnętrznych EOTA:

 • konsultacje na temat wniosku o Europejską Ocenę Techniczną wymagającego opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny i/lub wstępnego programu prac – 1 miesiąc
 • konsultacje na temat ostatecznego programu prac (jeśli są konieczne) – 2 tygodnie
 • konsultacje na temat pierwszego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (EOTA, Komisja Europejska) – 1 miesiąc
 • konsultacje na temat ostatecznej wersji projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (producent) – 15 dni roboczych
 • konsultacje na temat przyjętego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (Komisja Europejska) – 15 dni roboczych
 • zatwierdzenie Europejskiego Dokumentu Oceny – 2 tygodnie
 • tłumaczenie tytułu Europejskiego Dokumentu Oceny na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej – 1 miesiąc;
 • publikacja odniesienia do Europejskiego Dokumentu Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 6 – 8 tygodni

Gdy dla wyrobu istnieje Europejski Dokument Oceny Zakład Oceny Technicznej może opracować Europejską Ocenę Techniczną. W celu zapewnienia jednolitych zapisów w Europejskich Ocenach Technicznych opracowany dokument przekazywany jest upoważnionym Jednostkom Oceny Technicznej zrzeszonym w ramach organizacji EOTA do konsultacji. Konsultacje trwają 1 miesiąc.

O jakimkolwiek opóźnieniu w stosunku do terminów określonych powyżej Sekcja ds. Ocen Technicznych informuje Komisję. Jeżeli przedłużenie terminu sporządzenia europejskiego dokumentu oceny może być uzasadnione, w szczególności jeżeli brak jest decyzji Komisji w sprawie mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego lub istnieje potrzeba opracowania nowej metody badań, Komisja ustala nowy termin.

Sekcja ds. Ocen Technicznych przedkłada projekt europejskiego dokumentu oceny producentowi, który ma 15 dni roboczych na zajęcie stanowiska wobec tego projektu. Po upływie tego terminu Sekcja ds. Ocen Technicznych:

a) w stosownych przypadkach informuje producenta o tym, w jaki sposób uwzględniono jego stanowisko;

b) przyjmuje projekt europejskiego dokumentu oceny; oraz

c) przesyła kopię Komisji. Jeśli Komisja, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania projektu europejskiego dokumentu oceny, zgłasza Sekcji ds. Ocen Technicznych uwagi dotyczące tego projektu, Sekcja ds. Ocen Technicznych, otrzymawszy możliwość wyrażenia uwag, zmienia odpowiednio projekt, a następnie przesyła kopię przyjętego europejskiego dokumentu oceny producentowi i Komisji.

Po wydaniu przez Sekcję ds. Ocen Technicznych pierwszej europejskiej oceny technicznej na podstawie przyjętego europejskiego dokumentu oceny ten europejski dokument oceny jest w stosownych przypadkach poprawiany na podstawie zebranych doświadczeń Sekcja ds. Ocen Technicznych przyjmuje ostateczną wersję europejskiego dokumentu oceny, a jego kopię przesyła Komisji wraz z tłumaczeniem tytułu tego europejskiego dokumentu oceny na wszystkie języki urzędowe Unii w celu opublikowania odniesienia do niego. Sekcja ds. Ocen Technicznych udostępnia europejski dokument oceny za pomocą środków elektronicznych, gdy tylko wyrób zostanie oznakowany CE. Wniosek o udzielenie europejskiej oceny technicznej

Dział ds. Ocen Technicznych

Postępowanie o wydanie KOT

Pliki do pobrania:

Dział ds. Ocen Technicznych

Warunki Oceny

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego – opracowane ustalenia uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

Kontakt - Dział ds. Ocen Technicznych

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Oddział Katowice

Al. W. Korfantego 193 A

40-157 Katowice

Artur Miros

Kierownik Działu ds. Ocen Technicznych
Tel:

Oceny Techniczne

Postępowanie o wydanie ETA

Europejski dokument oceny (EDO) to dokument, który może być wydany dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ między innymi:

a) dany wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej

b) w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa 

c) norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.

1. Wniosek

W przypadku, gdy producent zwraca się do JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego i po podpisaniu przez producenta i JOT umowy dotyczącej tajemnicy handlowej i poufności, jeżeli producent nie postanowi inaczej, producent przedkłada JOT dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego zastosowanie przewidywane przez producenta i szczegóły zakładowej kontroli produkcji, którą ma on zamiar stosować.

O wydanie Europejskiej Oceny Technicznej może wnioskować producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel (link do dokumentu Wniosek o EOT)

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu budowlanego, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany;
 • jeśli to możliwe, czy wyrób budowlany jest lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną;
 • czy wniosek o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej został wcześniej złożony w innej Jednostce Oceny Technicznej

Po otrzymaniu wniosku Zakład Oceny Technicznej sprawdza czy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną lub inną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Europejska Ocena Techniczna nie może być wydana jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną.

W przypadku, gdy dla wyrobu nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna Sekcja Oceny Technicznej inicjuje w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA procedurę opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny.

2. Umowa

W terminie jednego miesiąca od otrzymania dokumentacji technicznej, producent zawiera z JOT umowę dotyczącą sporządzenia europejskiej oceny technicznej i określającą program prac mających na celu sporządzenie europejskiego dokumentu oceny, w tym:

 • organizację pracy w ramach organizacji JOT
 • skład grupy roboczej, która ma zostać ustanowiona w ramach organizacji JOT, wyznaczonej dla danej grupy wyrobów
 • koordynację między JOT

3. Program prac

W porozumieniu z producentem Sekcja Oceny Technicznej opracowuje program prac. Program prac uwzględnia zasadnicze charakterystyki istotne dla zamierzonego zastosowania. Wyrób będący przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej oraz program prac podlegają konsultacjom w EOTA. Na podstawie programu prac Sekcja Oceny Technicznej opracowuje Europejski Dokument Oceny. W procesie opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny mogą uczestniczyć Jednostki Oceny Technicznej upoważnione dla właściwej grupy wyrobów i/lub odpowiednie grupy robocze. Producent jest zaangażowany w opracowywanie Europejskiego Dokumentu Oceny. Projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest przedmiotem konsultacji w EOTA.

EOTA informuje Komisję Europejską o programie prac. Od tego momentu proces opracowania projektu Europejskiego Dokumentu Oceny nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy. Ostateczny projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest zatwierdzany przez Radę Techniczną EOTA oraz przekazywany Komisji Europejskiej.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. EOTA zapewnia publiczny dostęp do EDO.

Okresy konsultacyjne są określone w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz uwzględnione w przepisach wewnętrznych EOTA:

 • konsultacje na temat wniosku o Europejską Ocenę Techniczną wymagającego opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny i/lub wstępnego programu prac – 1 miesiąc
 • konsultacje na temat ostatecznego programu prac (jeśli są konieczne) – 2 tygodnie
 • konsultacje na temat pierwszego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (EOTA, Komisja Europejska) – 1 miesiąc
 • konsultacje na temat ostatecznej wersji projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (producent) – 15 dni roboczych
 • konsultacje na temat przyjętego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (Komisja Europejska) – 15 dni roboczych
 • zatwierdzenie Europejskiego Dokumentu Oceny – 2 tygodnie
 • tłumaczenie tytułu Europejskiego Dokumentu Oceny na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej – 1 miesiąc;
 • publikacja odniesienia do Europejskiego Dokumentu Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 6 – 8 tygodni

Gdy dla wyrobu istnieje Europejski Dokument Oceny Zakład Oceny Technicznej może opracować Europejską Ocenę Techniczną. W celu zapewnienia jednolitych zapisów w Europejskich Ocenach Technicznych opracowany dokument przekazywany jest upoważnionym Jednostkom Oceny Technicznej zrzeszonym w ramach organizacji EOTA do konsultacji. Konsultacje trwają 1 miesiąc.

O jakimkolwiek opóźnieniu w stosunku do terminów określonych powyżej Sekcja ds. Ocen Technicznych informuje Komisję. Jeżeli przedłużenie terminu sporządzenia europejskiego dokumentu oceny może być uzasadnione, w szczególności jeżeli brak jest decyzji Komisji w sprawie mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego lub istnieje potrzeba opracowania nowej metody badań, Komisja ustala nowy termin.

4. Zmiany i przyjęcie europejskiego dokumentu oceny

Sekcja ds. Ocen Technicznych przedkłada projekt europejskiego dokumentu oceny producentowi, który ma 15 dni roboczych na zajęcie stanowiska wobec tego projektu. Po upływie tego terminu Sekcja ds. Ocen Technicznych:

a) w stosownych przypadkach informuje producenta o tym, w jaki sposób uwzględniono jego stanowisko;

b) przyjmuje projekt europejskiego dokumentu oceny; oraz

c) przesyła kopię Komisji. Jeśli Komisja, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania projektu europejskiego dokumentu oceny, zgłasza Sekcji ds. Ocen Technicznych uwagi dotyczące tego projektu, Sekcja ds. Ocen Technicznych, otrzymawszy możliwość wyrażenia uwag, zmienia odpowiednio projekt, a następnie przesyła kopię przyjętego europejskiego dokumentu oceny producentowi i Komisji.

5. Publikacja ostatecznej wersji europejskiego dokumentu oceny

Po wydaniu przez Sekcję ds. Ocen Technicznych pierwszej europejskiej oceny technicznej na podstawie przyjętego europejskiego dokumentu oceny ten europejski dokument oceny jest w stosownych przypadkach poprawiany na podstawie zebranych doświadczeń Sekcja ds. Ocen Technicznych przyjmuje ostateczną wersję europejskiego dokumentu oceny, a jego kopię przesyła Komisji wraz z tłumaczeniem tytułu tego europejskiego dokumentu oceny na wszystkie języki urzędowe Unii w celu opublikowania odniesienia do niego. Sekcja ds. Ocen Technicznych udostępnia europejski dokument oceny za pomocą środków elektronicznych, gdy tylko wyrób zostanie oznakowany CE.

Oceny Techniczne

Postępowanie o wydanie KOT

Z wnioskiem o udzielenie Krajowej Oceny Technicznej zwraca się producent lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych.

W terminie 1 miesiąca od daty rejestracji wniosku przeprowadzona zostaje jego weryfikacja, w wyniku której wnioskodawca zostaje powiadomiony o potrzebie przeprowadzenia postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej lub o odmowie wszczęcia postępowania.

Wszczęcie postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie określonym porozumieniem stron o przeprowadzeniu takiego postępowania. Instytut przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. W piśmie tym, określone zostają działania niezbędne do dokonania oceny przydatności wyrobu. Przeprowadzenie tych działań należy do wnioskodawcy i nie wchodzi w zakres postępowania o wydanie Krajowej Oceny Technicznej.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji określonej w piśmie w sprawie wniosku jest dokonywana ocena przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wydanie Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie do 6 tygodni od dnia uzyskania przez kompletnej dokumentacji

Podjęcie decyzji w sprawie odmowy wydania Krajowej Oceny Technicznej następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji.

Pliki do pobrania:

Oceny Techniczne

Warunki Oceny

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego – opracowane ustalenia uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

OCENY TECHNICZNE ​

Kontakt

Dział ds. Ocen Technicznych 

Oddział Zamiejscowy w Katowicach

Kierownik Działu ds. Ocen Technicznych

dr Artur Miros

Tel: 32 258 13 73 wew. 119

Tel. kom: 605 – 330 – 250
Email: artur.miros@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Adres: Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

This will close in 0 seconds