Kariera

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budowlane albo mechaniczne, geologiczne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań).
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

mile widziane

 • Certyfikat auditora/auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 28 czerwca 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

codzienne zadania

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania
 • Prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacji i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.
 • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji.
 • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.
 • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych).
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień.

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych.

 • Umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów.

 • Komunikatywność.

 • Odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 23 czerwca 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

codzienne zadania

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi.

 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.

 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnie z ustawą PZP.

 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

 • Raportowanie w zakresie prowadzonych postepowań i ich ewidencja.

 • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji/prawa/ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych.

 • 3 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) i wszystkich aktów wykonawczych.

 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP.

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji.

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 365.

 • Umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 • Kreatywność.

 • Umiejętność negocjacji i argumentowania.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 21 czerwca 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

codzienne zadania

 • Kieruje pracą zespołu Zamówień Publicznych i Zakupów, w szczególności monitoruje wykonywanie przez pracowników Zespołu czynności, dokonuje ich kontroli i oceny pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Kontroluje i ocenia pod względem zgodności z Ustawą PZP czynności podejmowane przez pracowników celem nadzoru nad prawidłowościami stosowania przepisów Ustawy.

 • Podejmuje samodzielne decyzje o sposobie realizacji zadań w oparciu o przyjęte cele, np. w zakresie czynności podejmowanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Planuje czynności pracowników działu, w tym zakresie zleca zadania do wykonania i monitoruje obciążenie pracą, w horyzoncie czasowym do 1 kwartału. Planowanie uwzględnia bieżące zadania oraz inne czynności konieczne do wykonania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Podejmuje decyzje w sytuacjach spornych co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kierowania pracą pozostałych pracowników zespołu w celu wypracowania rozwiązania), w celu podjęcia decyzji, które nie spowodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Opracowuje, a następnie wdraża lub przedstawia do akceptacji swojemu przełożonemu procedury i zmiany do procedur wewnętrznych.

 • Umożliwia rozwój potencjału członków Zespołu poprzez stały dostęp do szkoleń zawodowych.

 • Koordynuje prace w ramach Platformy Kompetencji Łukasiewicza.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 21 czerwca 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

codzienne zadania

 • Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

 • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

 • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

 • wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

 • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,

 • opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,

 • nadzór nad aparaturą pomiarową.

 • Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie.

 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych.

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z informatyką
 • Znajomość systemu Windows 10-11/Windows Server oraz Microsoft 365
 • Doświadczenie w obsłudze i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń biurowych i zagadnieniach sieciowych (TCP/IP, AD, DNS, DHCP)
 • Podstawowa znajomość usług i infrastruktury sieciowej
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych technologii teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego  w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 18 maja 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

codzienne zadania

 • Przygotowanie i konfiguracja nowych jednostek stacji roboczych dla pracowników
 • Zarządzanie kontami użytkowników w różnych systemach
 • Utrzymanie bezpieczeństwa systemów w tym wdrożeń rozwiązań antywirusowych, szyfrowania dysków i ochrony sieci
 • Administrowanie serwerami MS Windows
 • Bieżące wsparcie w organizacji Działu IT

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych

 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytu

 • Obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole

 • Gotowość do podnoszenie kompetencji.

 • znajomość Microsoft Word, Microsoft Excel

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Zapewnienie fachowego wsparcia i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO

 • Przeprowadzanie stosownych szkoleń

 • Dokumentowanie przypadków postępowania niezgodnego z zaleceniem

 • Pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych

 • Zbieranie informacji o prowadzonych operacjach przetwarzania danych i analiza zgodności z prawem tych operacji

 • Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych

 • Nadzorowanie procesu wdrażania zaleceń i rekomendacji

 • Zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych

benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Chcesz do nas aplikować? Nie musisz wybierać konkretnej oferty pracy, po prostu prześlij swoje CV.

dobry wybór

Dlaczego warto u nas pracować?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze
– bądź częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze
o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500
ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

benefity

Dla naszych pracowników tworzymy wyjątkowe miejsce pracy

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka medyczna

Karta multisport

Dofinansowanie nauki języków obcych

Przyjazna atmosfera pracy

Preferencyjne podwyżki

Dofinansowanie szkoleń

Dofinansowanie wypoczynku

Owocowe dni

Rekrutacja

Zobacz czy czekamy na Ciebie?

Sprawdź, czy na Ciebie czekamy!
W każdym procesie rekrutacyjnym poszukujemy przede wszystkim doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji odpowiadających potrzebom konkretnego stanowiska. Poszukaj informacji o naszej organizacji. Dowiedz się kim jesteśmy, jaki jest profil naszej działalności, co jest dla nas ważne. 
Zweryfikuj oczekiwania zawarte w ofercie pracy. Zastanów się, w jaki sposób Twoje umiejętności i doświadczenie wpisują się w profil stanowiska, na które szukamy kandydatów. Odpowiedz sobie na pytanie, co możesz zyskać dzięki pracy w naszym Instytucie i jakie korzyści będą wynikały z zatrudnienia Ciebie dla Pracodawcy. 

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D
poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?