Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • minimum 5 lat doświadczenia w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych
 • posiadanie uprawnień III -ego stopnia w metodzie prądów wirowych
 • doświadczenie w badaniach nieniszczących na elementach części maszyn oraz instalacjach przemysłowych
 • doświadczenie w realizacji projektów B+R
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z badań nieniszczących metodą prądów wirowych
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 3.03.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • wykonywanie badań nieniszczących metodą prądów wirowych w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań nieniszczących materiałów oraz opracowywania aparatury pomiarowej
 • prowadzenie prac wdrożeniowych opracowywanej w centrum aparatury pomiarowej
 • reprezentowanie instytutu na konferencjach oraz targach branżowych
 • doradztwo techniczne oraz wsparcie merytoryczne dla partnerów biznesowych
 • udział w pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych
 • rozpowszechnianie wyników badań w formie artykułów w czasopismach naukowo-technicznych

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie wyższe o profilu budowlanym lub technicznym
 • min. 6 lat ogólnego doświadczenia zawodowego
 • min. 3 lata doświadczenia w przygotowaniu, realizacji inwestycji lub remontów budowlanych
 • uprawnienia budowlane  (kierowanie i nadzorowanie budowy i robót)
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy, dokładności, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
 • odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 15.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych
 • planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych
 • opiniowanie dokumentacji projektowej
 • udział w pracach komisji odbioru robót
 • podpisywanie protokołów odbioru robót
 • sprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowych wykonawców robót
 • sporządzanie planów i sprawozdań z realizacji zadań
 • nadzorowanie i kontrola robót budowlanych
 • zapewnienie terminowej i zgodnej z zakresem realizacji robót budowlanych
 • potwierdzanie wykonania robót realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych
 • opiniowanie oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych
 • opiniowanie rozwiązań technicznych, analiza dokumentacji technicznej
 • uczestnictwo w przygotowaniu projektów inwestycyjnych pod względem szacowania kosztów oraz harmonogramu
 • koordynacja lub uczestnictwo (w zależności od statusu uprawnień) w procedurach związanych z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie dla projektów inwestycyjnych
 • samodzielnie prowadzenie niewielkich projektów inwestycyjnych lub prowadzenie projektów inwestycyjnych jako kierownik projektu (w zależności od statusu uprawnień)

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie wyższe techniczne w obszarze maszyn roboczych, automatyzacji, budownictwa lub innych pokrewnych
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym min 5 lat, w tym doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych
 • znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • umiejętność organizacji produkcji, wdrażania nowych koncepcji i nowych technologii B&R
 • inicjatywa, proaktywność, konsekwencja w działaniu, zaangażowanie oraz silna determinacja w osiąganiu postawionych celów
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie podległymi strukturami działu
 • zdolność kierowania projektami badawczymi i rozwojowymi lub realizowanymi we współpracy z przedsiębiorstwami
 • umiejętności analitycznego myślenia

MILE WIDZIANE

 • znajomość dodatkowego języka będzie atutem
 • ukończone studia Executive MBA

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 31.01.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • organizacja od podstaw nowego zespołu badawczego w obszarze maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcyjnych m.in. poprzez ocenę obecnych pracowników Centrum i współudział w procesie rekrutacji nowych pracowników
 • kreowanie we współpracy z Z-cą Dyrektora ds. Badawczych strategii i dostarczanie rozwiązań robotycznych oraz procesów przepływów pracy
 • realizowanie badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych
 • pozyskiwanie projketów w ramach funduszy europejskich (Program Horyzont Europa) i funduszy krajowych (NCBiR, NCN, PARP)
 • nadzór nad projektami, doborem technologii oraz parku maszyn do produkcji
 • wdrażanie nowych systemów zarządzania oraz rozliczenia produkcji w celu optymalizacji przy zastosowaniu nowoczesnych technik, np.:  Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban
 • osiąganie ustalonych celów pod względem ilościowym i jakościowym
 • nadzór nad budżetem
 • współpraca z innymi Centrami Badawczymi i komórkami  organizacyjnymi Instytutu

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie wyższe – rachunkowość/zarządzanie/finanse,
 • dobra znajomość nowoczesnych metod zarządzania finansami,
 • umiejętność planowania i zarządzania budżetem,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności w zastosowaniu do analiz finansowych.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • realizacja procesów planowania i sprawozdawczości w zakresie działalności i finansów Instytutu, w tym procesów wynikających z wymagań ustawowych,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej i organizacji,
 • nadzór i koordynacja przy planowaniu oraz realizacji inwestycji pod kątem finansowym,
 • przygotowywanie wniosków, opinii i analiz dotyczących wszelkich działań powodujących skutki finansowe dla Instytutu,
 • koordynacja przygotowania biznes planów,
 • współpraca z bankami, innymi instytucjami finansowymi oraz organami administracji w zakresie finansów,
 • nadzór nad terminowością rozliczeń, w szczególności z tytułu podatków (VAT, CIT, PIT),
 • współpraca z organami kontrolnymi, obsługa i koordynacja kontroli zewnętrznych.

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie lub administracja)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel)
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność i dokładność
 • Sprawne i kreatywne tworzenie treści do opracowywanych dokumentów

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Współudział w przygotowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych Instytutu, w szczególności: regulaminu i schematu organizacyjnego, procedur zarządczych
 • Współudział w przygotowywaniu rocznego Planu Działalności Instytutu
 • Współudział w przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Instytutu
 • Współudział w zakresie przygotowywania strategii, procesów doskonalących, sprawozdawczości, opracowywanie dokumentów w tym zakresie
 • Współudział w zakresie monitorowania strategii i wyznaczonych Celów
 • Działania w zakresie raportowania danych do zewnętrznych baz danych
 • Współudział w zakresie obsługi formalnej i technicznej posiedzeń Rady Instytutu Sieci i spotkań Kierownictwa
 • Koordynacja działań w obszarze własności intelektualnej (współpraca z Urzędem Patentowym i komórkami wewnętrznymi)
 • Obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Masz ukończone studia inżynierskie z zakresu budownictwa, maszyn dla budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacji rolnictwa, eksploatacji i technologii maszyn i pojazdów, drogownictwa i górnictwa, transportu lub pokrewne
 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Jesteś samodzielny
 • Pracujesz efektywnie, podejmujesz inicjatywę
 • Tworzenie dokumentów przychodzi Ci z łatwością
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania
 • Masz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z posiadanym wykształceniem
 • Posiadasz wiedzę techniczną związaną z budową i technologią pracy maszyn i urządzeń
 • Lubisz wyjazdy służbowe
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 03.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Współtworzenie rozwiązań systemowych dotyczących nabywania uprawnień operatorów i monterów
 • Tworzenie i wprowadzenie usprawnień w procesie egzaminowania
 • Analiza dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń na potrzeby tworzenia opinii i rozwiązań dotyczących procesu egzaminowania
 • Tworzenie dokumentacji procesowej
 • Współpraca i budowanie relacji z branżą budowlaną, producentami maszyn i urządzeń
 • Organizacja rozwoju zawodowego współpracowników

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (preferowane kierunki: budownictwo, geologia, inżynieria lądowa lub pokrewne)

 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności

 • Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązywań problemów badawczych

 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

 • Prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Wykonywanie badań właściwości fizykomechanicznych kruszyw, mieszanek betonowych, betonów, cementów w ramach świadczonych usług komercyjnych

 • Działania związane z weryfikacją metod badawczych, potwierdzeniem ważności wyników

 • Udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych

 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Znajomość technologii betonów

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy – 3 letni staż pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • 1. Przyjmowanie i analiza wniosków zakupowych, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia
 • 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł, w tym :
 • przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert,
 • weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym,
 • przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium,
 • zawiadomienie wykonawców o wyniku postępowania, przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • 3. Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 tyś zł w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej
 • 4. Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł :
 • dokumentację związaną z przygotowaniem przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zaproszenie do składania ofert,
 • warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • 5. Udział w czynnościach kontrolnych
 • 6. Ogłaszanie Zaproszeń do składania ofert
 • 7. Uzupełnianie treści wzorów umów o dane wynikające z wybranej oferty i przekazanie do podpisania i realizacji
 • 8. Sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tyś zł pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków
 • 9. Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych
 • 10. Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków
 • 11. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności
 • 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska
 • 13. Przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska
 • 14. Dbanie o terminowy zwrot wadium
 • 15. Archiwizacja dokumentacji

MILE WIDZIANE

 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych; Ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość MS Office,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy – 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku ds. Zamówień Publicznych,
 • Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu: Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Przyjmowanie i analiza wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym : przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert, weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym, przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium, obsługa techniczna Komisji Przetargowej, zawiadomienie wykonawców o wyniku przetargu, przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej
 • Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dokumentację związaną z przygotowaniem przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacje warunków zamówienia, warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli udział uczestnika postępowania uzależniony jest od: zaproszenia do składania wniosków lub ofert, zaproszenia do udziału w negocjacjach, zapytanie o cenę
 • Udział w czynnościach kontrolnych
 • Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł :
 • Ogłaszanie przetargów
 • Współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej oraz w zakresie prowadzenia postępowania odwoławczego
 • Uzupełnianie treści wzorów umów o dane wynikające z wybranej oferty i przekazanie do podpisania i realizacji
 • Sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb komisji przetargowej
 • Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków
 • Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska
 • Przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska
 • Dbanie o terminowy zwrot wadium
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowe

MILE WIDZIANE

 • znajomość MS Office,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • Dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym
 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych
 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych
 • Chęć do nauki i pogłębiania Swojej wiedzy
 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:
  • Przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,
  • Przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,
  • Wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,
  • Opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,
  • Opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,
  • Nadzór nad aparaturą pomiarową
 • Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie
 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych
 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

MILE WIDZIANE

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym
 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń, kursów itp.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze