Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • minimum 5 lat doświadczenia w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych
 • posiadanie uprawnień III -ego stopnia w metodzie prądów wirowych
 • doświadczenie w badaniach nieniszczących na elementach części maszyn oraz instalacjach przemysłowych
 • doświadczenie w realizacji projektów B+R
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z badań nieniszczących metodą prądów wirowych
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 3.03.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • wykonywanie badań nieniszczących metodą prądów wirowych w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań nieniszczących materiałów oraz opracowywania aparatury pomiarowej
 • prowadzenie prac wdrożeniowych opracowywanej w centrum aparatury pomiarowej
 • reprezentowanie instytutu na konferencjach oraz targach branżowych
 • doradztwo techniczne oraz wsparcie merytoryczne dla partnerów biznesowych
 • udział w pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych
 • rozpowszechnianie wyników badań w formie artykułów w czasopismach naukowo-technicznych

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe o profilu budowlanym lub technicznym
 • min. 6 lat ogólnego doświadczenia zawodowego
 • min. 3 lata doświadczenia w przygotowaniu, realizacji inwestycji lub remontów budowlanych
 • uprawnienia budowlane  (kierowanie i nadzorowanie budowy i robót)
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy, dokładności, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
 • odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 15.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych
 • planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych
 • opiniowanie dokumentacji projektowej
 • udział w pracach komisji odbioru robót
 • podpisywanie protokołów odbioru robót
 • sprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowych wykonawców robót
 • sporządzanie planów i sprawozdań z realizacji zadań
 • nadzorowanie i kontrola robót budowlanych
 • zapewnienie terminowej i zgodnej z zakresem realizacji robót budowlanych
 • potwierdzanie wykonania robót realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych
 • opiniowanie oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych
 • opiniowanie rozwiązań technicznych, analiza dokumentacji technicznej
 • uczestnictwo w przygotowaniu projektów inwestycyjnych pod względem szacowania kosztów oraz harmonogramu
 • koordynacja lub uczestnictwo (w zależności od statusu uprawnień) w procedurach związanych z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie dla projektów inwestycyjnych
 • samodzielnie prowadzenie niewielkich projektów inwestycyjnych lub prowadzenie projektów inwestycyjnych jako kierownik projektu (w zależności od statusu uprawnień)

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe techniczne w obszarze maszyn roboczych, automatyzacji, budownictwa lub innych pokrewnych
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym min 5 lat, w tym doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych
 • znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • umiejętność organizacji produkcji, wdrażania nowych koncepcji i nowych technologii B&R
 • inicjatywa, proaktywność, konsekwencja w działaniu, zaangażowanie oraz silna determinacja w osiąganiu postawionych celów
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie podległymi strukturami działu
 • zdolność kierowania projektami badawczymi i rozwojowymi lub realizowanymi we współpracy z przedsiębiorstwami
 • umiejętności analitycznego myślenia

MILE WIDZIANE

 • znajomość dodatkowego języka będzie atutem
 • ukończone studia Executive MBA

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 31.01.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • organizacja od podstaw nowego zespołu badawczego w obszarze maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcyjnych m.in. poprzez ocenę obecnych pracowników Centrum i współudział w procesie rekrutacji nowych pracowników
 • kreowanie we współpracy z Z-cą Dyrektora ds. Badawczych strategii i dostarczanie rozwiązań robotycznych oraz procesów przepływów pracy
 • realizowanie badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych
 • pozyskiwanie projketów w ramach funduszy europejskich (Program Horyzont Europa) i funduszy krajowych (NCBiR, NCN, PARP)
 • nadzór nad projektami, doborem technologii oraz parku maszyn do produkcji
 • wdrażanie nowych systemów zarządzania oraz rozliczenia produkcji w celu optymalizacji przy zastosowaniu nowoczesnych technik, np.:  Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban
 • osiąganie ustalonych celów pod względem ilościowym i jakościowym
 • nadzór nad budżetem
 • współpraca z innymi Centrami Badawczymi i komórkami  organizacyjnymi Instytutu

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe – rachunkowość/zarządzanie/finanse,
 • dobra znajomość nowoczesnych metod zarządzania finansami,
 • umiejętność planowania i zarządzania budżetem,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności w zastosowaniu do analiz finansowych.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • realizacja procesów planowania i sprawozdawczości w zakresie działalności i finansów Instytutu, w tym procesów wynikających z wymagań ustawowych,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej i organizacji,
 • nadzór i koordynacja przy planowaniu oraz realizacji inwestycji pod kątem finansowym,
 • przygotowywanie wniosków, opinii i analiz dotyczących wszelkich działań powodujących skutki finansowe dla Instytutu,
 • koordynacja przygotowania biznes planów,
 • współpraca z bankami, innymi instytucjami finansowymi oraz organami administracji w zakresie finansów,
 • nadzór nad terminowością rozliczeń, w szczególności z tytułu podatków (VAT, CIT, PIT),
 • współpraca z organami kontrolnymi, obsługa i koordynacja kontroli zewnętrznych.

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie lub administracja)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel)
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność i dokładność
 • Sprawne i kreatywne tworzenie treści do opracowywanych dokumentów

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.02.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Współudział w przygotowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych Instytutu, w szczególności: regulaminu i schematu organizacyjnego, procedur zarządczych
 • Współudział w przygotowywaniu rocznego Planu Działalności Instytutu
 • Współudział w przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Instytutu
 • Współudział w zakresie przygotowywania strategii, procesów doskonalących, sprawozdawczości, opracowywanie dokumentów w tym zakresie
 • Współudział w zakresie monitorowania strategii i wyznaczonych Celów
 • Działania w zakresie raportowania danych do zewnętrznych baz danych
 • Współudział w zakresie obsługi formalnej i technicznej posiedzeń Rady Instytutu Sieci i spotkań Kierownictwa
 • Koordynacja działań w obszarze własności intelektualnej (współpraca z Urzędem Patentowym i komórkami wewnętrznymi)
 • Obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami

BENEFITY

 • ciekawą pracę pełną wyzwań
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • elastyczny czas pracy
 • owoce przez cały tydzień
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku oraz wakacji dla dzieci
 • paczki świąteczne
 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Masz ukończone studia inżynierskie z zakresu budownictwa, maszyn dla budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacji rolnictwa, eksploatacji i technologii maszyn i pojazdów, drogownictwa i górnictwa, transportu lub pokrewne
 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Jesteś samodzielny
 • Pracujesz efektywnie, podejmujesz inicjatywę
 • Tworzenie dokumentów przychodzi Ci z łatwością
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania
 • Masz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z posiadanym wykształceniem
 • Posiadasz wiedzę techniczną związaną z budową i technologią pracy maszyn i urządzeń
 • Lubisz wyjazdy służbowe
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 03.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Współtworzenie rozwiązań systemowych dotyczących nabywania uprawnień operatorów i monterów
 • Tworzenie i wprowadzenie usprawnień w procesie egzaminowania
 • Analiza dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń na potrzeby tworzenia opinii i rozwiązań dotyczących procesu egzaminowania
 • Tworzenie dokumentacji procesowej
 • Współpraca i budowanie relacji z branżą budowlaną, producentami maszyn i urządzeń
 • Organizacja rozwoju zawodowego współpracowników

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (preferowane kierunki: budownictwo, geologia, inżynieria lądowa lub pokrewne)

 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności

 • Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązywań problemów badawczych

 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

 • Prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Wykonywanie badań właściwości fizykomechanicznych kruszyw, mieszanek betonowych, betonów, cementów w ramach świadczonych usług komercyjnych

 • Działania związane z weryfikacją metod badawczych, potwierdzeniem ważności wyników

 • Udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych

 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Znajomość technologii betonów

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy – 3 letni staż pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • 1. Przyjmowanie i analiza wniosków zakupowych, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia
 • 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł, w tym :
 • przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert,
 • weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym,
 • przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium,
 • zawiadomienie wykonawców o wyniku postępowania, przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • 3. Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 tyś zł w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej
 • 4. Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł :
 • dokumentację związaną z przygotowaniem przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zaproszenie do składania ofert,
 • warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • 5. Udział w czynnościach kontrolnych
 • 6. Ogłaszanie Zaproszeń do składania ofert
 • 7. Uzupełnianie treści wzorów umów o dane wynikające z wybranej oferty i przekazanie do podpisania i realizacji
 • 8. Sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tyś zł pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków
 • 9. Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych
 • 10. Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków
 • 11. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności
 • 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska
 • 13. Przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska
 • 14. Dbanie o terminowy zwrot wadium
 • 15. Archiwizacja dokumentacji

MILE WIDZIANE

 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych; Ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość MS Office,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy – 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku ds. Zamówień Publicznych,
 • Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu: Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Przyjmowanie i analiza wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym : przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert, weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym, przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium, obsługa techniczna Komisji Przetargowej, zawiadomienie wykonawców o wyniku przetargu, przygotowanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej
 • Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dokumentację związaną z przygotowaniem przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacje warunków zamówienia, warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli udział uczestnika postępowania uzależniony jest od: zaproszenia do składania wniosków lub ofert, zaproszenia do udziału w negocjacjach, zapytanie o cenę
 • Udział w czynnościach kontrolnych
 • Opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł :
 • Ogłaszanie przetargów
 • Współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej oraz w zakresie prowadzenia postępowania odwoławczego
 • Uzupełnianie treści wzorów umów o dane wynikające z wybranej oferty i przekazanie do podpisania i realizacji
 • Sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb komisji przetargowej
 • Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków
 • Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska
 • Przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska
 • Dbanie o terminowy zwrot wadium
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowe

MILE WIDZIANE

 • znajomość MS Office,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • Dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym
 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych
 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych
 • Chęć do nauki i pogłębiania Swojej wiedzy
 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.04.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:
  • Przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,
  • Przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,
  • Wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,
  • Opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,
  • Opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,
  • Nadzór nad aparaturą pomiarową
 • Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie
 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych
 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

MILE WIDZIANE

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym
 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń, kursów itp.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z informatyką
 • Znajomość systemu Windows 10-11/Windows Server oraz Microsoft 365
 • Doświadczenie w obsłudze i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń biurowych i zagadnieniach sieciowych (TCP/IP, AD, DNS, DHCP)
 • Podstawowa znajomość usług i infrastruktury sieciowej
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych technologii teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego  w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 18.05.2023 r.

Rekrutacja zamknięta 12 maja 2023 r. 

CODZIENNE ZADANIA

 • Przygotowanie i konfiguracja nowych jednostek stacji roboczych dla pracowników
 • Zarządzanie kontami użytkowników w różnych systemach
 • Utrzymanie bezpieczeństwa systemów w tym wdrożeń rozwiązań antywirusowych, szyfrowania dysków i ochrony sieci
 • Administrowanie serwerami MS Windows
 • Bieżące wsparcie w organizacji Działu IT

MILE WIDZIANE

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytu
 • Obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do podnoszenie kompetencji
 • znajomość Microsoft Word, Microsoft Excel

OPIS STANOWISKA

Rekrutacja zamknięta 7 czerwca 2023 r. 

CODZIENNE ZADANIA

 • Zapewnienie fachowego wsparcia i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO
 • Przeprowadzanie stosownych szkoleń
 • Dokumentowanie przypadków postępowania niezgodnego z zaleceniem
 • Pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • Zbieranie informacji o prowadzonych operacjach przetwarzania danych i analiza zgodności z prawem tych operacji
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Nadzorowanie procesu wdrażania zaleceń i rekomendacji
 • Zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych

MILE WIDZIANE

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji/prawa/ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych
 • 3 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) i wszystkich aktów wykonawczych.
 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 365
 • Umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Kreatywność
 • Umiejętność negocjacji i argumentowania

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 21 czerwca 2023r.

Rekrutacja zamknięta 7 czerwca 2023 r. 

CODZIENNE ZADANIA

 • Kieruje pracą zespołu Zamówień Publicznych i Zakupów, w szczególności monitoruje wykonywanie przez pracowników Zespołu czynności, dokonuje ich kontroli i oceny pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu
 • Kontroluje i ocenia pod względem zgodności z Ustawą PZP czynności podejmowane przez pracowników celem nadzoru nad prawidłowościami stosowania przepisów Ustawy
 • Podejmuje samodzielne decyzje o sposobie realizacji zadań w oparciu o przyjęte cele, np. w zakresie czynności podejmowanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Planuje czynności pracowników działu, w tym zakresie zleca zadania do wykonania i monitoruje obciążenie pracą, w horyzoncie czasowym do 1 kwartału. Planowanie uwzględnia bieżące zadania oraz inne czynności konieczne do wykonania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu
 • Podejmuje decyzje w sytuacjach spornych co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kierowania pracą pozostałych pracowników zespołu w celu wypracowania rozwiązania), w celu podjęcia decyzji, które nie spowodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Opracowuje, a następnie wdraża lub przedstawia do akceptacji swojemu przełożonemu procedury i zmiany do procedur wewnętrznych
 • Umożliwia rozwój potencjału członków Zespołu poprzez stały dostęp do szkoleń zawodowych
 • Koordynuje prace w ramach Platformy Kompetencji Łukasiewicza

MILE WIDZIANE

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń kierunkowych, studiów
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe)
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej
 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Jesteś osobą proaktywną
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania
 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office
 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.06.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Archiwizowanie dokumentacji – pakowanie i opisywanie
 • Potwierdzanie uprawnień operatorów w archiwum
 • Przygotowanie dokumentów do wysyłki – obsługa aplikacji firmy kurierskiej
 • Wysyłka dokumentów – listy polecone i przesyłki kurierskie (pakowanie/adresowanie)
 • Korespondencja mailowa z klientami i pracownikami Instytutu
 • Przygotowywanie zamówień materiałów biurowych i innych wniosków zakupowych
 • Dystrybucja materiałów biurowych,
 • Współorganizacja spotkań i szkoleń
 • Sporządzanie pism
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności – w tym obsługa połączeń telefonicznych

MILE WIDZIANE

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Posiadasz wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej, w tym minimum rok na stanowisku Sekretarki / Sekretarza.
 • Lubisz pracować z ludźmi.
 • Jesteś osobą proaktywną.
 • Cechuje Cię wysoka kultura osobista.
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania.
 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office.
 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje.
 • Wykazujesz odporność na stres.
 • Jesteś osobą opanowaną.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.06.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Obsługa sekretariatu.
 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie statystyk w tym zakresie.
 • Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji.
 • Prowadzenie archiwum spraw.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów komórki organizacyjnej.
 • Współpraca z działem administracji w szczególności zakresie płynnej wysyłki korespondencji.
 • Inne prace administracyjno – biurowe.

MILE WIDZIANE

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia kierunkowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budowlane albo mechaniczne, geologiczne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań).
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 28.06.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania
 • Prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacji i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.
 • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji.
 • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.
 • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

MILE WIDZIANE

 • Certyfikat auditora/auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Masz wyksztalcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, maszyn dla budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacji rolnictwa, eksploatacji i technologii maszyn i pojazdów, drogownictwa i górnictwa, transportu lub pokrewne
 • Masz ogólną wiedzę inżynierską w zakresie mechaniki, elektrotechniki, hydrauliki
 • Masz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z posiadanym wykształceniem
 • Pracę traktujesz jak pasję
 • Masz umiejętności obsługi komputera, szczególnie programu MS Office – Word, Excel
 • Jesteś otwarty na pracę z dokumentami
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B
 • Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i jesteś komunikatywny
 • Pracujesz efektywnie, podejmujesz inicjatywę i jesteś samodzielny

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 5.07.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Tworzenie materiałów na potrzeby procesu egzaminowania
 • Analiza norm oraz dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
 • Analiza i optymalizacja procesowych instrukcji wewnętrznych
 • Wsparcie procesu audytu komisji egzaminacyjnej
 • Budowanie relacji z branżą budowlaną, w szczególności z firmami budowlanymi oraz producentami maszyn i urządzeń

MILE WIDZIANE

 • masz praktyczną wiedzę techniczną związaną z budową i technologią pracy maszyn i urządzeń
 • potrafisz w prosty sposób przedstawić złożone zagadnienia
 • kreujesz rozwiązania nie czekając na polecenia

BENEFITY

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenia zawodowego lub średniego
 • doświadczenia zawodowego min. 2 lata
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • umiejętności technicznych i remontowo-budowlanych oraz w zakresie prac sanitarno-hydraulicznych
 • umiejętności związanych z obsługą elektronarzędzi

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 3.09.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • przegląd: pokoi biurowych, laboratoryjnych, sanitarnych oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń w tych pomieszczeniach, stan budynków, sprawne działanie i drożności studzienek odpływowych na terenie Łukasiewicz – WIT
 • konserwacja i bieżące naprawy obiektów budowlanych na terenie Łukasiewicz – WIT (drobne prace murarskie, malarskie, ślusarskie, wymiana żarówek)
 • naprawy i konserwacja sprzętu biurowo-gospodarczego
 • dbanie o właściwe składowanie i terminowy wywóz śmieci i nieczystości
 • dbanie o porządek na terenie, placach oraz drogach wewnętrznych Łukasiewicz – WIT, szczególnie w okresie zimowym w trudnych warunkach atmosferycznych. W czasie odśnieżania przy pełnej dyspozycyjności zapewnienie dojazdu do Łukasiewicz- WIT, komunikacyjność po drogach wewnętrznych, parkingach, ciągach pieszych
 • pielęgnacja terenów zielonych: trawników, krzewów i drzew na terenie całego obiektu
 • właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu, dbanie o dobry stan techniczny, terminowe przeglądy i naprawy
 • w koniecznych przypadkach prowadzenie samochodów służbowych, awaryjne zaopatrywanie w artykuły techniczne, prace transportowe przy przeprowadzkach, dostawach itp.
 • transport wewnętrzny, obsługa wózka widłowego
 • dbałość i właściwe zabezpieczenie własności Łukasiewicz – WIT
 • prace (drobne) budowlane, montażowe, prace dekarskie na wysokości, w zależności od potrzeb na terenie wszystkich obiektów Łukasiewicz — WIT
 • prace przy instalowaniu i uruchamianiu maszyn i urządzeń technicznych, uczestniczenie w pracach przy wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawie maszyn i urządzeń na terenie wszystkich obiektów Łukasiewicz – WIT
 • prace pomocnicze (fizyczne) Zakładom merytorycznym w czasie badań maszyn i urządzeń
 

BENEFITY

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Multisport Benefit System, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych).
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych.
 • Umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów.
 • Komunikatywność.
 • Odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

MILE WIDZIANE

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 12.09.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi.

 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.

 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnie z ustawą PZP.

 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

 • Raportowanie w zakresie prowadzonych postepowań i ich ewidencja.

 • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne),
 • minimum 1 rok doświadczenia pracy w akredytowanym laboratorium,
 • otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365 (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive)
 • mile widziane ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej

MILE WIDZIANE

 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 10.09.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • wykonywanie badań właściwości chemicznych i fizycznych kruszyw oraz cementów w ramach świadczonych usług komercyjnych,
 • wdrażanie nowych metod badawczych do zakresu działalności laboratoryjnych,
 • nadzór nad odczynnikami chemicznymi, ewidencjonowanie odczynników,
 • wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów laboratoryjnych,
 • prowadzenie zapisów dotyczących wykonywanych badań i wyposażenia laboratoryjnego,
 • wykonywanie badań wynikających z planów potwierdzania ważności wyników,
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • wszelkie narzędzia niezbędne do pracy,
 • atrakcyjne szkolenia z zakresu pracy laboratorium,

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (lub pokrewne) i 3 lata doświadczenia zawodowego albowykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie serwisowania lub eksploatacji (w tym aspekty BHP) maszyn budowalnych i urządzeń technicznych
 • znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i praktycznych aspektów eksploatacji maszyn budowalnych i urządzeń technicznych jak również technologii robót wykonywanych tymi maszynami,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji procesowej,
 • brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub osobowych (pokrewieństwo, powinowactwo) z podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową,
 • odporność na stres (opanowanie)
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • niekaralność (przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w  celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu).

MILE WIDZIANE

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 10.09.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • tworzenie jednego standardu procesu nabywania uprawnień na maszyny i urządzenia techniczne ( w tym tworzenie programów szkolenia na maszyny i urządzenia techniczne),
 • prowadzenie spraw z tematyką techniczną dotyczącą egzaminów,
 • koordynacja pracy zespołu Egzaminatorów,
 • przeprowadzanie audytów komisji egzaminacyjnych,
 • organizacja szkoleń,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • raportowanie działań,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • wszelkie narzędzia niezbędne do pracy,
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne,

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie w dyscyplinie nauk chemicznych w zakresie chemii, technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 2 letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym
 • Znajomość obróbki chemicznej i elektrochemicznej metali,
 • Wiedza z zakresu procesów galwanicznych, odzysku metali, zagadnień ochrony środowiska,
 • Znajomość branży galwanotechnicznej oraz dostępnych technologii na rynku krajowym i zagranicznym,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Pracowitość,
 • Kreatywność i samodzielność,
 • Odpowiedzialność i rzetelność,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym i/lub języka niemieckiego.

MILE WIDZIANE

 • Mile widziany doktorat

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 30.11.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Wykonywanie prac badawczo-rozwojowych z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych oraz interpretacja wyników badań,
 • Przygotowywanie wniosków projektowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych,
 • Udział w pracach projektowych i laboratoryjnych,
 • Opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzonych badań,
 • Kontakt z klientem,
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

BENEFITY

 • Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywiczną pracę.
 • Działanie w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz – dynamicznie rozwijającej się struktury organizacji naukowo – badawczej kraju.
 • Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę.
 • Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i publikacyjną.
 • Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej (50% koszty uzyskania przychodu).
 • Elastyczny czas pracy.
 • Benefity pozapłacowe.
 • Dogodną lokalizację z dobrą komunikacją, bezpłatne miejsce parkingowe na terenie Instytutu.
 • Brak dress codu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • doświadczenie w obszarze materiałów budowlanych, w szczególności chemii budowlanej, betonów
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (wykonywanie badań, przygotowywanie próbek)
 • doświadczenie w sprzedaży materiałów budowlanych
 • wiedza z zakresu wdrażania na rynek (finansowo-marketingowa)
 • wiedza z zakresu wdrażania na rynek (finansowo-marketingowa)
 • znajomość języka angielskiego min. B1
 • mile widziana znajomość drugiego języka niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego
 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata pracy zawodowej

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 17.11.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • obsługa linii laboratoryjnej oraz urządzeń towarzyszących
 • przygotowywanie próbek do badań
 • badanie i analiza próbek
 • przygotowywanie raportów z badań
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych oraz aplikowanie o środki budżetowe w zakresie objętym działalnością Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami.
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych oraz aplikowanie o środki budżetowe w zakresie objętym działalnością Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami.
 • osobisty udział w pracach zespołów realizujących prace badawcze, wdrożeniowe, usługowe.
 • wykonywanie opracowań końcowych prac przez siebie prowadzonych i referowanie swoich opracowań.
 • prowadzenie systematycznych notatek z badań i studiowanie literatury fachowej.
 • weryfikacja kompletowanych wyników badań otrzymywanych od realizatorów zlecenia.

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu Spółki
Warszawskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Umowy spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Uchwały Nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2023 r., w zw. z Uchwałą Nr 4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

PREZESA i CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa (dalej jako „Spółka”), może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-3 powyżej, wymogi wymienione w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Prezesa lub Członka Zarządu.
 1. Kandydat na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki powinien posiadać w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych,
 • doświadczenie oraz znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 1. Dodatkowym atutem kandydata będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z najmem nieruchomości.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej jako „Ustawa”), tj.:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki;
 • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Ogłoszenia;
 • oświadczenie, że kandydat nie podlega wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 Ustawy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany oraz, że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne lub karno-skarbowe.
 1. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć:
 • kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, potwierdzających spełnianie wymogów określonych w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Ogłoszenia, tj.:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego,
 2. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż lub doświadczenie;
 • życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowej pracy zawodowej oraz adres do korespondencji, telefon kontaktowy i adres e-mail, ze wskazaniem mailowego sposobu, jako sposobu kontaktowania się z kandydatem;
 • list motywacyjny.
 1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, oraz oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawionej nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń), pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Oświadczenia/zgody kandydata oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny, mogą być składane wyłącznie w oryginałach.
 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawiać dodatkowe dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, w tym nie zawiera wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji, wzywa się kandydata, na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, do uzupełnienia stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty wezwania kandydata do uzupełnienia braków.
 4. W przypadku kandydowania jednocześnie na stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki, kandydat może złożyć jeden komplet dokumentów, przy czym fakt kandydowania na oba stanowiska powinien jednoznacznie wynikać z listu motywacyjnego.
 5. Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 04.10.2023 , a termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 20.10.2023 r.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone/doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń lub nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, w tym nie zawierające wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji i nie uzupełnione mimo wezwania, nie podlegają rozpatrzeniu. Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia następuje po otwarciu zgłoszeń, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego Ogłoszenia.
 7. Zgłoszenia kandydatów mogą być przesyłane lub składane w zamkniętej kopercie na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego: Warszawa (01-796), ul. Duchnicka 3, pok. nr 37 (parter), z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o.”.
 8. W przypadku złożenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego. W przypadku składania zgłoszenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera, zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00, w terminie do 10.2023 r. do godz. 14.00. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decydująca jest data doręczenia zgłoszenia na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 07.11.2023
 10. Za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu Spółki, oraz wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych niezbędnych do wyłonienia kandydatów na ww. stanowiska, odpowiada Komitet przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, powołany przez Zgromadzenie Wspólników.
 11. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.
 12. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata jest wystarczające do prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 13. Kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, ze wskazaniem terminu i miejsca rozmowy.
 14. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie do 08.12.2023
 15. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą pod adresem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.
 16. Zastrzega się prawo do zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, o którym mowa w ust. 20, oraz terminu lub miejsca rozmowy określonego w zaproszeniu skierowanym do kandydata.
 17. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną – bez względu na przyczynę – oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 18. Przedmiotem oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia określone w pkt. 2 i 3 niniejszego Ogłoszenia.
 19. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata ocenie podlegać będą również dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, istotne z punktu widzenia działalności Spółki.
 20. Jeśli zajdzie taka potrzeba lub najwyżej ocenieni kandydaci otrzymają taką samą liczbę punktów, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z jednym lub kilkoma kandydatami.
 21. Zainteresowani udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zapoznać się z następującymi dokumentami dot. Spółki:
 • Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022,
 • Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • Umową Spółki.
 1. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Przecławskiej 5, budynek nr 1, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu pod nr tel. (022) 678 64 04.
 2. Dokumenty dot. Spółki będą dostępne od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki do dnia wskazanego jako termin składania zgłoszeń.
 3. Kandydat zobowiązany jest do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.
 4. O wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 5. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 6. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, wyłonionemu kandydatowi przedstawiane są warunki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 7. Powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki nastąpi po ustaleniu warunków umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz po wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Spółki.
 8. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na pełnienie funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników może złożyć propozycję powołania na ww. stanowisko kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie.
 9. Powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, najpóźniej w dniu wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki.
 10. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończone bez wyłaniania kandydata/ów. W przypadku zakończenia postępowania przed terminem składania zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Możliwe jest dokonanie wyboru kandydata wyłącznie na jedno z rekrutowanych stanowisk.
 11. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
 13. Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy roszczeń kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki, mogą odebrać osobiście w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, dokumenty złożone w ramach zgłoszenia. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne – budowlane albo mechaniczne lub geologiczne)
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań),
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • praktyczne umiejętności auditowania / prowadzenia inspekcji

MILE WIDZIANE

 • certyfikat auditora / auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24.10.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacyjnych i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
 • bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas auditów i inspekcji,
 • dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie,
 • dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

MILE WIDZIANE

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 18.08.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Wspomaganie przy prowadzeniu badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

  • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

  • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

  • pomoc przy wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

  • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

BENEFITY

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • odpowiedzialność, dokładność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy kat. B

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24.11.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • aktywna kontrola terminów badań technicznych;
 • koordynowanie sezonowej wymiany opon;
 • przeglądy okresowe i bieżące naprawy;
 • doraźne zakupy związane z eksploatacją, myjnie samochodowe
 • zgłaszanie i prowadzenie likwidacji szkód
 • nadzór nad przebiegiem naprawy;
 • opracowywanie planów inwestycyjnych, remontowych, materiałowych i finansowych;
 • przeprowadzenie regularnej inwentaryzacji floty;
 • współpraca z warsztatami mechanicznymi i blacharskimi;
 • prowadzenie i rozliczanie dokumentów związanych z eksploatacją samochodów;
 • optymalizacja kosztów utrzymania floty

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym również w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność realizacji różnych zadań w określonych ramach czasowych.
 • Samodzielność, staranność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista
 • Gotowość do podróży służbowych.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 19.12.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi posiadającymi potencjał do aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów i inicjatyw badawczych UE.
 • Udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/ w kraju i za granicą.
 • Organizacja międzynarodowych wydarzeń matchmakingowych/networkingowych.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wsparcie ich organizacji.
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie minimum średnie techniczne w kierunku budownictwa, budowy maszyn lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, eksploatacji i obsłudze maszyn;
 • zdolność do samodzielnej pracy przy pozyskiwaniu klientów;
 • umiejętność prowadzenia wykładów w zakresie posiadanej wiedzy i wykształcenia (technologia robót ziemnych, budowa maszyn roboczych);
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególne Word, Excel);
 • umiejętność negocjacji warunków umów handlowych indywidualnych i grupowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i wysoka kultura osobista;
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. z późn. zm.;
 • prawo  jazdy kat. B

MILE WIDZIANE

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie maszyn budowlanych i drogowych;
 • kurs pedagogiczny;
 • studenci piątego roku Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodowy, Inżynierii Lądowej).

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 26.10.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • organizacja i obsługa szkoleń operatorów maszyn i urządzeń, w tym obsługa egzaminów na poligonach;
 • rekrutacja uczestników szkolenia;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami;
 • wprowadzanie danych i generowanie faktur w informatycznym systemie księgowym;
 • prowadzenie wykładów zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing i sprzedaż).
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość niektórych z narzędzi: Google Analytics, Google Search Insights, Google Ads, Keyword Planner.
 • Znajomość obsługi programu Adobe Indesign, Adobe Acrobat Pro, Photoshop.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Lekkie pióro.
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Chęć poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Dyspozycyjność.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 15.12.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Tworzenie i realizowanie strategii oraz planów działań marketingowych Instytutu.
 • Kreowanie wizerunku Instytutu.
 • Tworzenie materiałów reklamowych, wizerunkowych i promocyjnych.
 • Tworzenie treści marketingowych, m.in. content na strony www oraz prowadzenie profili social media.
 • Planowanie, realizacja kampanii marketingowych wspierających sprzedaż.
 • Efektywna współpraca z działami merytorycznymi.
 • Organizowanie lub udział w eventach: konferencji, targi, imprezy branżowe, spotkania służbowe itp.
 • Udział w przygotowywaniu koncepcji grafik do Internetu jak np. banery na własne strony www czy grafiki do reklam on-line lub e-mailingów.
 • Udział w przygotowywaniu materiałów reklamowych: ulotek i folderów, materiałów handlowych, roll-up, itp.

BENEFITY

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane marketing i sprzedaż)
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Lekkie pióro (j.polski i j. angielski)
 • Doświadczenie w realizacji zadań z obszaru Emplyer Brandingu
 • Znajomość niektórych z narzędzi: Google Analytics, Google Serach Insights, Google Ads, Keyword Planner.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • Dyspozycyjność.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 31.01.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • prowadzenie działań w obszarze emplyer branding
 • udział w tworzeniu i realizowaniu strategii oraz planów działań marketingowych instytutu.
 • udział w kreowaniu wizerunku instytutu
 • udział w tworzeniu materiałów reklamowych, wizerunkowych i promocyjnych
 • współtworzenie treści marketingowych m.in. content na strony www., newsletteru itp.
 • Współorganizacja i udział w eventach: konferencji, targi, imprezy branżowe, spotkania służbowe itp.
 • Udział w przygotowywaniu koncepcji grafik do Internetu jak np. banery na własne strony www czy grafiki do reklam on-line lub e-mailingów;
 • Efektywna współpraca z działami merytorycznymi

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie: magister albo magister inżynier (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w akredytowanym laboratorium.
 • Bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC
  17025:2018-08, mile widziane zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń w powyższym zakresie.
 • Wiedza z zakresu metrologii oraz obliczania niepewności pomiaru.
 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365 (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Wysokie umiejętności analityczne, komunikacyjne, prezentacyjne.

MILE WIDZIANE

 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 19.12.2023 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Współpraca z Klientem.
 • Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Przygotowywanie dokumentacji zakupu usług dla laboratorium.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Obliczanie niepewności pomiaru.
 • Przekazywanie prac archiwalnych do Archiwum.
 • Rejestrowanie próbek do badań.
 • Wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów laboratoryjnych.
 • Udział w auditach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
 • Zastępowanie specjalisty ds. badań podczas jego nieobecności (badania właściwości chemicznych i fizycznych kruszyw oraz cementów).
 • Zastępowanie kierownika laboratorium podczas jego nieobecności.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na zastępstwo 2 lata).
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie: wymagane minimum 3 lata pracy zawodowej.
 • Doświadczenie w zakresie, obsługi urządzeń produkcyjnych, pras hydraulicznych, procesów skrawania.
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
 • Uprawnienia do prowadzenia samochodów dostawczych (kat. B, C)
 • Predyspozycje do wykonywania badań laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność
 • Zdolność do pracy fizycznej
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość drugiego języka: niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 20.02.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Obsługa linii laboratoryjnej oraz urządzeń towarzyszących
 • Przygotowywanie próbek do badań
 • Badania i analiza próbek
 • Realizowane i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z harmonogramem i zamówieniem przez klienta oraz wewnętrznymi potrzebami
 • Osobisty udział w pracach zespołów realizujących prace badawcze, wdrożeniowe, usługowe
 • Obsługa wózka widłowego

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie: co najmniej średnie.
 • Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 7.03.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Prowadzenie administracji nieruchomości Łukasiewicz -WIT z dbałością o stan techniczny budynków (planowanie i nadzór nad przeprowadzeniem bieżących modernizacji, napraw, konserwacji itp.).
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowych i magazynowych, dbałość o czystość i porządek.
 • Prowadzenie rozmów i przygotowywanie umów, aneksów, zezwoleń i pism dotyczących wynajmu.
 • Rozliczanie umów dotyczących wynajmu – czynsz, opłaty za media, za parking.
 • Prowadzenie nadzoru nad ochroną i zabezpieczeniem własności Łukasiewicz – WIT.
 • Prowadzenie nadzoru nad firmą sprzątającą.
 • Właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu, dbanie o dobry stan techniczny, terminowe przeglądy i naprawy.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe, w stopniu doktora.
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 • Udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony licznymi istotnymi wynikami prowadzonych badań.
 • Doświadczenie w zarządzaniu grupa badawczą.
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Umiejętność pozyskiwania grantów naukowych.
 • Publikacje naukowe w czasopismach branżowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2).

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 29.02.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Nadzór i sprawne prowadzenie projektów w miejscu jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jego stronę merytoryczną i formalną.
 • Współpraca z pozostałymi Centrami w celu rozszerzenia zakresu obszaru działania.

Zadania badawcze:

 • Realizacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Rozwój technologii i metod badawczych w obszarze działania.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami, organizacjami naukowymi i zawodowymi w obszarze merytorycznym.
 • Motywowanie do rozwoju zawodowego pracowników, w tym inicjowanie i wspieranie wzrostu kompetencji poprzez realizację drogi awansów naukowych.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w obszarze zakupów, doświadczenie w negocjacjach z dostawcami, analizie rynku oraz w zarządzaniu dokumentacją związaną z zakupami.
 • Umiejętność analizy rynku, negocjacji cenowych oraz zarządzania relacjami z dostawcami.
 • Doskonała zdolność do planowania strategicznego.
 • Precyzyjne umiejętności komunikacyjne.
 • Biegła obsługa narzędzi informatycznych do zarządzania danymi i analizy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Skrupulatność.
 • Elastyczne podejście do zmieniających się sytuacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolność do współpracy w zespole.

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w pracy w dziale zakupów lub sektorze publicznym.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 8.03.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Analiza i planowanie zakupów.
 • Przeprowadzanie procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie negocjacji cenowych i warunków umów.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
 • Monitorowanie i raportowanie wykonania umów, procesów zakupowych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa i procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Współpraca z innymi działami Instytutu.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Lekcje językowe.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i Word).
 • Umiejętność negocjacji warunków umów handlowych indywidualnych i grupowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość.
 • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i wysoka kultura osobista.
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. z późn. zm.

MILE WIDZIANE

 • Mile widziany kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 25.03.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Organizacja i obsługa szkoleń operatorów maszyn i urządzeń, w tym obsługa egzaminów na poligonach.
 • Rekrutacja uczestników szkoleń.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami.
 • Prowadzenie zajęć praktycznych na poligonie.
 • Prowadzenie wykładów zgodnych z wykształceniem i doświadczeniem.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub/i studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w służbie BHP i ppoż.
 • Bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów dotyczących BHP, prawa pracy oraz ppoż.
 • Biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office (Outlook, Excel, Power Point).
 • Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zleconych zadań.
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

MILE WIDZIANE

 • Udokumentowany udział w szkoleniach np. z zakresu: przygotowania pedagogicznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy, audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 20.03.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie Łukasiewicz-WIT, analiza zagrożeń zawodowych oraz inicjowanie zmian zmierzających do ich usunięcia.
 • Organizowanie i przeprowadzanie niezbędnych szkoleń z zakresu BHP (szkolenia wstępne i okresowe) i P.poż.
 • Opracowywanie, wdrażanie i weryfikowanie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • Prowadzenie postępowań wypadkowych i analiz wypadkowych oraz występujących zagrożeń, a także raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Udział w przygotowywaniu zestawień, raportów, prezentacji oraz sporządzaniu i aktualizacji niezbędnej dokumentacji BHP.
 • Kontakt i współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy i regulacje prawne.
 • Pełnienie roli doradcy i eksperta w dziedzinie BHP dla Kierowników Komórek Organizacyjnych.
 • Promowanie pozytywnych postaw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pośród pracowników.
 • Pełnienie zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej;
 • Realizacja pozostałych obowiązków służby BHP i ppoż. wynikających z rozporządzenia o służbie BHP i ppoż.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub/i studia
  podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym na stanowisku kierowniczym.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty/Inspektora ds. BHP.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP, dyrektyw UE.
 • Samodzielność i własna inicjatywa w działaniu.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności personalne i umiejętności prezentacyjne.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 25.03.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Kierowanie zespołem specjalistów ds. BHP i PPOŻ.
 • Nadzorowanie wymagań prawnych BHP i PPOŻ
 • Doradzanie i wspieranie innych działów Instytutu Ł-WIT.
 • Realizacja projektów wynikających z analiz
  w obszarze BHP, w szczególności wdrażanie kultury bezpieczeństwa w oparciu o zachowania.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, walidacji oraz audytów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami Instytutu.
 • Uczestniczenie w tworzeniu oraz przeglądzie systemu zarządzania bezpieczeństwem w
  Instytucie oraz nowym inwestycjom.
 • Inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań motywujących pracowników do bezpiecznych zachowań.
 • Organizacja szkoleń podnoszących świadomość i kwalifikację pracowników.
 • Przygotowywanie sprawozdawczości na potrzeby Instytutu.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie – w dyscyplinie inżynierii materiałowej i/lub nauk chemicznych.
 • Doświadczenie – Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 • Znajomość obróbki chemicznej i elektrochemicznej metali.
 • Wiedza z zakresu procesów galwanotechnicznych, nowoczesnych materiałów i technologii ich wytwarzania.
 • Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Udział w realizacji projektów badawczych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Pracowitość.
 • Kreatywności samodzielność.
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

MILE WIDZIANE

 • Udział w projektach badawczych . Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 5.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych oraz interpretacja wyników badań.
 • Przygotowywanie wniosków projektowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
 • Udział w pracach projektowych i laboratoryjnych.
 • Opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzanych badań.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

BENEFITY

 • Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywistyczną pracę.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i publikacyjną.
 • Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.
 •  

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie – minimum średnie.
 • Doświadczenie w pracy – co najmniej 3 lata.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Wysoka  kultura osobista.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 12.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Aktywne poszukiwanie najemców.
 • Prowadzenie rozmów, administrowanie umowami wynajmu nieruchomości oraz pozostałymi dokumentami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami (m.in. sporządzanie i kontrola dokumentów, protokołów przekazania/zwrotu powierzchni, monitorowanie okresów ważności, indeksacja, miesięczne rozliczanie kosztów bezpośrednich tj. mediów najemców, zapewnienie realizacji praw i obowiązków wynikających z umów oraz zarządzanie zabezpieczeniami).
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowych i magazynowych.
 • Rozliczanie umów dotyczących wynajmu – czynsz, opłaty za parking i reklamę.
 • Kontrola porządku i czystości w budynkach i w ich otoczeniu.
 • Prowadzenie nadzoru nad personelem sprzątającym.
 • Zaopatrzenie i wydawanie artykułów czystości.
 • Zapewnienie właściwego zaopatrzenia pracowników w sprzęt biurowy, środki czystości, materiały biurowe.
 • Prowadzenie indywidualnych spraw zgłaszanych przez najemców.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie – co najmniej średnie.
 • Doświadczenie – minimum 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa własna i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B.

MILE WIDZIANE

Lokalizacja: Katowice, Aleja Wojciech Korfantego 193 A

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 12.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Prowadzenie kancelarii Łukasiewicz – WIT, poprzez rejestrowanie w systemie EZD korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa centrali telefonicznej.
 • Obsługa korespondencji kurierskiej.
 • Przygotowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej Łukasiewicz – WIT.
 • Doręczanie przesyłek pocztowych do placówek Poczty Polskiej S.A.
 • Obsługa spotkań służbowych.
 • Nadzór nad pomieszczeniami socjalnymi.
 • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 • Archiwizowanie dokumentacji.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie – minimum 3 lata w dziale kadrowo-płacowym.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office.
 • Wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne.
 • Dokładność, samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 20.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Obsługa kadrowa dedykowanej grupy pracowników.
 • Planowania zadań oraz nadzór nad prawidłowością ewidencji oraz rozliczania czasu pracy.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Sporządzanie zestawień.
 • Wsparcie merytoryczne dla  kadry kierowniczej oraz pracowników.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • statusu ucznia/studenta
 • uczysz się na kierunku: archiwistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dokumentacją lub pokrewne
 • rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków
 • skrupulatności w pracy przy dokumentach
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 20.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy (podział na kategorie A i B, Rzeczowy Wykaz Akt, spisy zdawczo-odbiorcze);
 • przyjmowanie uporządkowanych akt do archiwum;
 • tworzenie i prowadzenie ewidencji archiwalnej;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych będących przedmiotem przekazania do Archiwum Państwowego;
 • prowadzenie ewidencji archiwalnej (min. w wersji elektronicznej);
 • kwerenda archiwalna;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt;
 • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym;
 • praca w programie obsługującym Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami;

BENEFITY

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • szansę na rozwój i dalszą karierę w Instytucie
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych).
 • Doświadczenie – co najmniej 2 lata pracy na adekwatnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office, w szczególności Excel.
 • Wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne.
 • Dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Symfonia.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 31.05.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników Instytutu.
 • Sporządzanie raportów do GUS.
 • Składanie deklaracji do PFRON.
 • Naliczanie premii kwartalnych i rocznych.
 • Wsparcie merytoryczne dla kadry kierowniczej oraz pracowników.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość przepisów ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, menadżerskie oraz negocjacyjne.
 • Uprawnienia budowlane branży elektrycznej bez ograniczeń w swojej specjalności.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty).

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 25.04.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Wsparcie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami Instytutu Łukasiewicz-WIT.
 • Współtworzenie strategii funkcjonowania nieruchomości.
 • Ścisła współpraca z kierownikami departamentów w zakresie planowania potrzeb remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury w obszarze nieruchomości.
 • Koordynowanie obsługi transportowej oraz użytkowania samochodów służbowych.
 • Nadzór nad ubezpieczeniem majątku Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nas prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania obiektów (m.in. wind, instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie departamentów. Nadzór nad prawidłowością realizowanych prac pod względem formalno-administracyjnym.
 • Udział w przygotowaniu materiałów PZP w zakresie modernizacji i remontów nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

BENEFITY

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • Wyższe lub w trakcie studiów (preferowanie z obszaru HR, zarządzania, administracja).
 • Doświadczenie zawodowe w administrowaniu benefitami pracowniczymi jak również we wsparciu procesu onboardingu.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 2 lata).
 • Znajomość przepisów prawa pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (B1/B2)
 • Dobra znajomość narzędzi Google oraz pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania oraz terminowość.
 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji interpersonalnych
 • Dyskrecja i odpowiedzialność.
 • Elastyczność w działaniu, gotowość na wprowadzanie zmian.
 • Pozytywne nastawienie do pracy i orientacja na ludzi.
 • Inicjatywa w działaniu oraz nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań.

MILE WIDZIANE

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 21.05.2024 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Obsługa kadrowa od momentu zatrudnienia do zakończenia współpracy.
 • Wsparcie procesów rekrutacyjnych w Instytucie.
 • Obsługa benefitów pracowniczych (zgłaszanie/ wyrejestrowywanie Pracowników i członków rodzin, udzielanie informacji Pracownikom, bieżąca aktualizacja zestawień).
 • Aktualizacja bazy wiedzy dla Pracowników.
 • Obsługa systemu HR (wybrane moduły).
 • Udział w projektach z obszaru HR.

BENEFITY

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

This will close in 0 seconds