Poznaj nas

O Instytucie Łukasiewicz - WIT

WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Nasza działalność

Działalność Instytutu, od początku ukierunkowana na potrzeby polskiego rynku maszyn oraz surowców i wyrobów budowlanych, przyczyniła się do rozbudowy potencjału wytwórczego polskiej gospodarki i ugruntowała pozycję Łukasiewicz - WIT na rynku.

badania

laboratoria

certyfikacja

szkolenia

kot i eta

ludzie i organizacja

Kierownictwo

Dyrektor

Dyrektor Instytutu
dr inż. Marcin M Kruk

Zastępca Dyrektora

ds. Badawczych
dr hab. inż. Ireneusz Baic

Zastępca Dyrektora

ds. Komercjalizacji
dr Lech Kwiatkowski

krok po kroku

Historia Łukasiewicz – WIT

1 stycznia 2023 r. w strukturę Łukasiewicz – IMBiGS włączono Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy.  Po połączeniu powstała nowa nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Poszerza to znacznie możliwości naukowo-badawcze z obszaru ochrony przed korozją, innowacyjnych technologii i nowych materiałów, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, energii odnawialnej oraz badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. 

Data powstania

Przedsiębiorstwa - Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia

Data powstania

Centralnego Zakładu Techniczno-Badawczego (CZTB)

Powołanie

Głównego Instytutu Mechaniki (GIM)

Data powstania

Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa

DATA POWSTANIA

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej poprzez połączenie IMO i IMP

Data powstania

Instytutu Mechanizacji Budownictwa (IMB)

Data powstania

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)

PRZEKSZTAŁCENIE

Statusu IMBiGS

przyłączenie

Do IMBiGS jednostek IINTE i IGO

połączenie

Przyłączenie do IMBiGS jednostek Tekoma i Koprotech

przyłączenie

do Sieci Badawczej Łukasiewicz

połączenie

Łukasiewicz - IMBiGS z Łukasiewicz - IMP

Kierunek w którym podążamy

Nasza Misja

Rolą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego, jako interdyscyplinarnej jednostki badawczej, jest rozwój kompetencji w zakresie dostarczania przedsiębiorcom innowacyjnych technologii, które umacniają ich konkurencyjną pozycję rynkową, poprzez budowanie silnych powiązań ze światem nauki i biznesu w kraju i zagranicą.

Celem strategicznym Łukasiewicz – WIT jest wzrost udziału Instytutu w rynku B+R i komercjalizacji.

Przyjęta strategia wpisuje się w misję Sieci Badawczej Łukasiewicz: „Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki”.

Wartościami cenionymi i łączącymi pracowników Instytutu są: pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

Przyszłość zaczyna się dziś

adobestock_279818592
W ciągu najbliższych lat jako priorytet stawiamy sobie stworzenie nowych rozwiązań w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa, które będą oparte na zaawansowanych i ekologicznych rozwiązaniach i technologiach. Chcemy, aby wymyślone rozwiązania miały kluczowe znaczenie, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest ratowanie Ziemi.
 
Dlatego stawiamy sobie za cel bycie Liderem innowacyjnych rozwiązań na rynku B+R łączącym zrównoważoną gospodarkę surowcami i wyrobami z automatyzacją procesów produkcyjnych.

Wiemy, że przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro, dlatego aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych i walki o „lepsze jutro” pracujemy, aby to zmienić! Jesteśmy pewni, że nasze technologie i rozwiązania zmienią przemysł tak, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w lepszym świecie.

Nasza Misja
Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.

adobestock_411612073

ekologia w biznesie

Rozwiązania dla środowiska i biznesu

Ekologiczne Rozwiązania

kruszywo_w_szkle_kadr_rgb

W Łukasiewicz – WIT została opracowana metoda wytwarzania sztucznego kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Kruszywo to jest uzyskiwane w wyniku niskotemperaturowej syntezy osadów ściekowych z mineralnymi odpadami komunalnymi i górniczymi. Zawarte w osadach ściekowych związki metali ciężkich zostają wbudowane w strukturę krystaliczną spieku krzemianowego, dzięki czemu stają się niewymywalne i bezpieczne dla środowiska.

zrownowazone_budownictwo

W Sieci Badawczej Łukasiewicz, w ramach jednej z Grup Badawczych: Zrównoważona Gospodarka i Energia, uruchomiono Program Badawczy „Technologie w zakresie Budownictwa Modułowego”. W ramach przyjętego programu realizujemy projekty z obszaru B+R w zakresie materiałów budowlanych ( w tym automatyzacji i robotyzacji), przetwórstwa i recyklingu, energooszczędności oraz „smart budiling”. Budownictwo modułowe dziś staje się odpowiedzią i jednocześnie łączy idee Budownictwa 4.0, ponieważ ma sens przy produkcji domów w fabryce.

adobestock_410089643

Nasza technologia rozwiązuje problem polegający na zarastaniu spoin w nawierzchniach wykonanych z płyt lub z kostek i elementów brukowych, co jest uciążliwe dla użytkowników i nie jest skutecznie rozwiązywane przez nanoszenie środków zabezpieczających przed rozwojem roślin i grzybów na zewnętrzną powierzchnię spoin. To rozwiązanie skutecznie zapobiega zarastaniu biologicznemu spoin w nawierzchniach zewnętrznych już przy najniższych stężeniach masowych środka hydrofobowego oraz nanocynku i nanomiedzi, zwłaszcza przy zastosowaniu impregnatu do kruszywa jeszcze przed etapem wypełniania szczelin w nawierzchni z płyt lub kostek brukowych. Dodatkową zaletą wymyślonej technologii jest skuteczne zapobieganie zarastaniu biologicznemu w całej objętości spoiny, a nie tylko w górnej, zewnętrznej warstwie materiału spoinującego.

ty też możesz z tego skorzystać

zarządzanie przez wartości

Kultura i wartości

adobestock_240557247

Jednym z celów strategicznych Instytutu Łukasiewicz – WIT jest tworzenie nie tylko idealnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników, a przede wszystkim rozwój przyjaznej atmosfery i oferowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla ludzi z pasją. Satysfakcja z pracy i współpraca pozwala kształtować rozwój osobisty i firmy. Wspólnie wyznawane wartości, jak: PASJA, KREATYWNOŚĆ, ODWAGA, RZETELNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ jednoczą nasz zespół.

1

Budujemy wspólnotę i dbamy o wzajemny szacunek poprzez uczciwość i zaufanie

2

Szanujemy różne punkty widzenia i stawiamy na nieszablonowe myślenie

3

Poszukujemy nowych rozwiązań rzeczy, które robimy

4

Myślimy odważnie i podejmujemy zdecydowane działania i decyzje

5

Nieustająco się uczymy i rozwijamy

6

Działamy jako zespół - współpracujemy i komunikujemy się sprawnie

poznaj co robimy

W jakich obszarach działamy?​

mechanizacja budownictwa

(automatyzacja i robotyzacja)

konstrukcje tymczasowe


materiały budowlane


termo i hydroizolacje

(instalacje przemysłowe i w budownictwie)

górnictwo skalne

surowce mineralne

gospodarka odpadami

budownictwo modułowe

Zdrowie

Obróbka cieplna

Ochrona przed korozją

Obronność kraju i bezpieczeństwo

Inżynieria powierzchni

Galwanotechnika

Konstrukcja urządzeń

Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn

Współpraca z MŚP

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia biznesu oraz platforma do promowania i poszukiwania technologii produktów lub usług w Europie i poza nią. Sieć stworzona została w odpowiedzi na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednak z jej wsparcia korzystać mogą również duże firmy, ośrodki naukowo-badawcze oraz uczelnie. Istotnym aspektem działania EEN jest ogromny potencjał w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z ośrodkami Sieci na całym świecie oraz wysoki standard usług świadczonych klientom niezależnie od tego, w jakim regionie funkcjonują.

Główne cele funkcjonowania Enterprise Europe Network:

 • podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • promocja i transfer technologii
 • rozwój innowacyjności
 • wsparcie w internacjonalizacji przedsiębiorstw 

Obecnie sieć EEN tworzy ponad 600 ośrodków z krajów Unii Europejskiej, jak również krajów trzecich, takich jak Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa czy Wietnam, afiliowanych przy rozmaitych organizacjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe oraz – jak nasz ośrodek – instytuty badawcze. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które umożliwiają dzielenie się wiedzą, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz transfer technologii we wszystkich krajach zrzeszonych w sieci. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa. Uczestnictwo w sieci jest darmową, często skuteczną reklamą oraz możliwością dostępu do usług i wydarzeń, które zazwyczaj są odpłatne.

Uprawnienia i kompetencje

Akredytacje i Uprawnienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – WIT jest uprawniony do:
1. Oceny zgodności wyrobów (dot. CE) – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań następujących dokumentów Unii Europejskiej:

 • Dyrektywa 2006/42/EC dotycząca maszyn
 • Dyrektywa 2000/14/EC dotycząca hałasu
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych

2. Oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych

3. Oceny zgodności wyrobów budowlanych – jako jednostka akredytowana – wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

4. Oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka akredytowana – wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

5. Przyznawania dobrowolnych certyfikatów bezpieczeństwa producentom (krajowym i zagranicznym) oraz importerom i dystrybutorom , a tym samym prawa do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” (symbol B15) rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulei kartonowych, deskowań, in;

6. Przyznawania producentom dobrowolnych certyfikatów uprawniających do oznakowania wyrobów do izolacji cieplnej znakiem Keymark

7. Certyfikacji zgodności z normami, przepisami i dokumentami normatywnymi rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulei kartonowych, deskowań i in.

8. Przyznawania przedsiębiorstwom (krajowym i zagranicznym) certyfikatów systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10

9. Wydawania krajowych Ocen Technicznych w zakresie:

 • membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
 • materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne    
 • kruszywa

10. Wydawania Europejskich Ocen Technicznych w zakresie:

 • membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
 • materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne    
 • kruszywa

11. Badania i oceny maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i górniczych – w ramach uzyskanych akredytacji oraz poza nią

12. Badania wyrobów do izolacji cieplnej na potrzeby certyfikacji dobrowolnej – znak Keymark (w ramach schematu CEN Keymark SDG-5)

13. Koordynacji szkolenia operatorów maszyn i urządzeń, w tym prowadzenie rejestru operatorów

14. Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych

15. Wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. 

16. Szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

17. Opiniowania systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania (art. 41 ust. 3 ustawy [II]) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r.

18. Poświadczenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz zatwierdzenia specyfikacji technicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r.

19. Obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia w obszarach:

 • mechanicznych urządzeń zabezpieczających
 • wyrobów budowlanych
 • innych wynikających z działalności statutowej Instytutu

20. Prowadzenia szkoleń pracowników przemysłu umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu metalizatora lub instruktora metalizacji natryskowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918.

21. Badań mechaniczne wyrobów budowlanych, mebli, szkła i ceramiki, badania właściwości fizycznych wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów – w ramach uzyskanych akredytacji AB 035.

22. Badań właściwości fizycznych wyrobów chemicznych farb i materiałów konstrukcyjnych w tym metali, badań mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy – w ramach uzyskanych akredytacji AB 240.

23. Badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali, badań mechanicznych, badań metalograficznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów, badań właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów w ramach uzyskanych akredytacji AB 342.

równość w biznesie

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny opracowany został na lata 2022-2026. Zasadniczym celem Planu Równości Płci jest, aby Instytut był bezpiecznym miejscem pracy dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy narodowość, wolnym od dyskryminacji, przez co umożliwiającym wszystkim wolny od przeszkód rozwój zawodowy i osobisty. 

Wdrożenie planu równościowego, przyczynia się do utworzenia czytelnych procedur, co wpływa na kreowanie lepszego środowiska pracy mogącego przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty, niwelować bariery w łączeniu pracy z życiem pozazawodowym, zapobiegać spowolnieniu kariery, w szczególności kobiet, ale także i mężczyzn oraz wspierać zaangażowanie i wykorzystanie potencjału zróżnicowanych zespołów poprzez poprawę jakościową miejsc pracy, procesu nauczania i rozwoju pracowników, co powoduje wzmocnienie instytucji naukowo-badawczej w konkurencyjnym środowisku nauki w kraju i w świecie. Instytut również zmierza do zniesienia wszelkich nierówności, w tym nierówności mężczyzn i kobiet. 

Plik do pobrania:

Cele Planu Równości Płci w Łukasiewicz – WIt

rownosc

1. Zrównoważone wspomaganie rozwoju karier naukowych (zawodowych) dla kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem płci podczas powoływania składu komisji do rozstrzygania rekrutacji 2. Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym 3. Uwzględnienie płci w przywództwie i podejmowaniu decyzji 4. Stworzenie mechanizmów przeciwdziałających wszelkim złym praktykom

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Z siedmioma tysiącami pracowników i 26 instytutami
badawczymi zlokalizowanymi w 12 miastach Polski,
jesteśmy jedną z największych sieci badawczych w Europie.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla biznesu i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business, spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać działanie ich firm oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do bycia partnerem dla najlepszych europejskich i światowych ekspertów, zarówno w świecie nauki, jak i przedsiębiorczości. W efekcie naszych prac polskie jednostki badawcze stają się liderami międzynarodowych projektów R&D, a współpracujące z nimi firmy szybciej i efektywniej wdrażają nowe technologie finansowane z takich programów jak Horyzont Europa.

Sukcesy

Zobacz jakie projekty już zrealizowaliśmy

NASZE INSTYTUTY

Zobacz co wchodzi w skład największej sieci badawczej w Polsce

mapa instytuty
Ignacy Łukasiewicz

poznaj ignacego łukasiewicza

Nasz patron

Patronem naszej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz
urodzony w 1822 roku w Zadusznikach – polski farmaceuta,
przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop i prekursor przemysłu naftowego.

1852 r.

Łukasiewicz razem z Janem Zehem przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi.

1853 r.

W lwowskim szpitalu przeprowadzono pierwszą operację przy sztucznym świetle. Była nim lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza.

1854 r.

W spółce z T. Trzecieskim Łukasiewicz założył pierwszą w dziejach kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna.

1856 r.

Założył pierwszą na świecie destylarnię ropy w Ulaszowicach pod Jasłem.

2022 r.

Sejm RP ogłosił 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.
ZOBACZ WIĘCEJ

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?