Branżowy Punkt Kontaktowy

Pozostałe Działy

Branżowy Punkt Kontaktowy

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, będący cześcią Łukasiewicz –  WIT, koncentruje swoje działania na wsparciu polskich przedsiębiorców i naukowców w pozyskiwaniu środków na realizację projektów B + R z programu Horyzont Europa (HE) w obszarach związanych z branżą budowlaną oraz energetyczną.

Jesteśmy jednym z siedmiu Branżowych Punktów Kontaktowych powołanych w 2022 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach projektu pn. „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z rozwojem technologii i rozwiązań w obszarach: budownictwa energooszczędnego, pasywnego, odnawialnych źródeł energii, baterii i magazynowania energii, systemów zarządzania energią, technologii wodorowych oraz niskoemisyjnego transportu.

Zakres naszej działalności:

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

O BPK

Zadaniem Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” jest wsparcie udziału przedsiębiorców i naukowców w kluczowym unijnym programie Horyzont Europa.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro.

W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa. W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Po więcej informacji dotyczących sieci Branżowych Punktów Kontaktowych, aktualności a także informacji na temat organizowanych wydarzeń, zapraszamy na stronę https://bpkhoryzont.pl/

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Sieć Branżowych Punktów Kontaktowych

Sieć BPK tworzy siedem instytutów z Sieci Badawczej Łukasiewicz:

Rolą sieci Branżowych Punktów Kontaktowych jest wspieranie krajowych podmiotów w procesie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi w celu aplikowania o projekty dofinansowane z programu Horyzont Europa. Do głównych zadań sieci należy w szczególności prowadzenie działań integrujących przedsiębiorstwa i organizacje badawcze w zakresie  przypisanych obszarów tematycznych.

Naszym głównym zadaniem jest ułatwienie polskim podmiotom dostępu do środków z programu HE oraz promocja potencjału polskiego biznesu i nauki wśród partnerów zagranicznych, szczególnie w zakresie projektów B+R oraz innowacji. 

Wspólne inicjatywy BPK umożliwiają polskim podmiotom:

Nasza działalność ukierunkowana jest także na aktywne działanie w ramach partnerstw europejskich, tak aby umożliwić wprowadzenie tam obszarów tematycznych, zgodnych z kierunkami kluczowymi dla rozwoju krajowej gospodarki. Należymy do 12 partnerstw europejskich*, których działalność skupiona jest wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy, m.in. zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia.

Jednym z partnerstw, na którym koncentrujemy swoją uwagę jest Built4People. Celem tego stowarzyszenia jest przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej, koncentracja na potrzebach człowieka, a także niskoemisyjne, energooszczędne, oraz inteligentne budownictwo. Więcej informacji o działalności Partnerstwa można znaleźć: tutaj https://www.ectp.org/built4people/

*Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których Komisja Europejska razem z partnerami prywatnymi i/lub publicznymi (firmami, uczelniami, organizacjami badawczymi czy pozarządowymi itp.) współdziałają w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania strategicznych agend badawczo- innowacyjnych. Jednostki te są kluczowym narzędziem wdrażania programu „Horyzont Europa” i znacząco przyczyniają się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a tym samym do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Odgrywają znaczącą rolę przy definiowaniu tematów konkursów wpisywanych do Programów Pracy w ramach poszczególnych klastrów, dofinansowanych z programu Horyzont Europa.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Program Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR. Program koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego rozwoju państw UE, między innymi w zakresie zmian klimatu, zdrowia i starzenia się społeczeństw, technologii cyfrowych, technologii kosmicznych, OZE i innych technologii w energetyce, oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Działania w ramach programu Horyzontu Europa mają być realizowane w ramach trzech głównych filarów. 

Obszar zainteresowań Filara I obejmuje przede wszystkim działania związane z badaniami podstawowymi. Działania te są realizowane poprzez finansowanie udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i Marie Skłodowska-Curie Actions, jak również w ramach inicjatywy Infrastruktur Badawczych.

Filar II obejmuje działania w zakresie prac nad technologiami i innowacjami mającymi potencjał do wdrożenia w najbliższej przyszłości. Działania finansowane w ramach tego filara zostały zgrupowane w 6 obszarów tematycznych (tzw. klastrów):

 • zdrowie
 • kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
 •  klimat, energia i mobilność
 • żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach Filara III finansowane są działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji, w tym akceleracji innowacyjnych startupów. Działania filara III obejmują następujące instrumenty: finansowanie poprzez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), finansowanie Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), finansowanie poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Główne cele działań klastra "Klimat, energia, transport" to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości dostarczanych przez nie usług. Zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 konkursy w ramach klastra 5 ukierunkowane są na sześć wyzwań, tzw. destinations.

Przy okazji każdego naboru wniosków w ramach programu „Horyzontu Europa” określane są szczegółowe warunki dotyczące celów, jakie muszą zostać zrealizowane w ramach projektu. Więcej informacji dotyczących naboru do konkursu (tzw. Call) można uzyskać na portalu Komisji Europejskiej (KE) Funding & Tenders. S

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określone są w sekcji topic description, destination i conditions and documents.

Przy wyborze projektu, należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące poziomu gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej. Wymagania dotyczące większości projektów przewidują, osiągnięcia przez dane rozwiązanie określonego TRL w chwili zakończenia projektu.

Działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia przy Łukasiewicz – WIT koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw w ramach II filaru, klaster 5 Klimat, energia i mobilność.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Dofinansowanie w programie Horyzont Europa

Uczestnikiem projektu finansowanego z programu Horyzont Europa może być każdy podmiot, o ile spełnia on warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy Horyzont Europa oraz poszczególnych programach pracy, w ramach których ogłoszono dany nabór. Ograniczenia obowiązują jednak w zakresie podmiotów, które mogą otrzymać finansowanie – takie podmioty muszą być zarejestrowane w jednym z państw uprawnionych, wśród których znajdują się:

 • państwa członkowskie UE
 • terytoria zamorskie państw członkowskich UE
 • kraje stowarzyszone, jeden z krajów z listy państw o niskich lub średnich dochodach. Szczegółowe warunki uczestnictwa określane są osobno dla każdego projektu. Podmioty biorące w nim udział muszą wykazać odpowiedni potencjał do realizacji swoich części zadań.

Realizacja projektów badawczych finansowanych w filarze II Horyzontu Europa, wymaga współudziału wielu podmiotów w ramach konsorcjów projektowych.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej:

Powyższy skład konsorcjum stanowi wymagane minimum, jednak sugerowane jest tworzenie konsorcjów o większym składzie. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny być zarejestrowane w różnych krajach i nie mogą być ze sobą powiązane.


Pamiętaj – jeżeli masz pomysł na projekt badawczy, który może zostać sfinansowany z filara II, musisz znaleźć odpowiednich partnerów do jego realizacji. Możliwe jest również dołączenie do tworzącego się konsorcjum jako partner, w tym dołączenie do projektu w toku, o ile konsorcjum wyrazi na to zgodę. Jeżeli szukasz partnerów do konsorcjum na potrzeby naboru, na stronie naboru sprawdź sekcję „Partner search announcements”, gdzie ogłaszają się podmioty zainteresowane udziałem w naborze.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Aktualne Konkursy w Horyzont Europa

KONKURSY: Technologie wodorowe Clean Hydrogen Partnership

Nabór wniosków do 17 kwietnia 2024 r.

Budżet: 113 mld Euro

Zakres: 20 tematów w 6 obszarach tematycznych 

W ramach programu Horyzont Europa ogłaszane są corocznie przez Partnerstwo Clean Hydrogen Partnership konkursy wspierające rozwój Europy w kierunku transformacji energetycznej w celu zwiększania wykorzystania źródeł odnawialnej energii. Ogromne wsparcie w konkursach HE zyskuje wodór, a szczególnie zielony, produkowany ze źródeł odnawialnych. Rokrocznie ogłaszane konkursy wspierają rozwój technologii wodorowych w następujących obszarach:

Jeżeli działasz w obszarze technologii wodorowych i rozważasz udział w konkursach Horyzont Europa lub poszukujesz partnerów do konsorcjum  napisz do nas: bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-01

 • Innovative proton conducting ceramic electrolysis cells and stacks for intermediate temperature hydrogen production
 • RIA
 • 3 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-02

 • Advanced anion exchange membrane electrolysers for low-cost hydrogen production for high power range applications
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-03

 • Development of innovative technologies for direct seawater electrolysis
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-04

 • Development and implementation of online monitoring and diagnostic tools for electrolysers
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05

 • Hydrogen production and integration in energy-intensive or specialty chemical industries in a circular approach to maximise total process efficiency and substance utilisation
 • IA
 • 10 mln euro

 

 

 

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -02-01

 • Investigation of microbial interaction for underground hydrogen porous media storage
 • RIA
 • 3 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -02-02

 • Novel large scale aboveground storage solutions for demand-optimised supply of hydrogen
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -02-03

 • Demonstration of hydrogen purification and separation systems for renewable hydrogen-containing streams in industrial applications
 • IA
 • 6 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -02-04

 • Demonstration of innovative solutions for high-capacity, reliable, flexible, and sustainable hydrogen compression technologies in commercial applications
 • IA
 • 6 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -02-05

 • Demonstration and deployment of multi-purpose Hydrogen Refuelling Stations combining road and airport, railway, and/or harbour applications
 • IA
 • 8 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -03-01

 • Balance of Plant components, architectures and operation strategies for improved PEMFC system efficiency and lifetime
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -03-02

 • Scaling up Balance of Plant components for efficient high-power heavy-duty applications
 • RIA
 • 4 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -03-03

 • Next generation on-board storage solutions for hydrogen-powered maritime applications
 • RIA
 • 5 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -03-04

 • Demonstration of hydrogen fuel cell-powered inland or short sea shipping
 • IA
 • 6 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -04-01

 • Portable fuel cells for backup power during natural disasters to power critical infrastructures
 • IA
 • 5 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -04-02

 • Improved characterisation, prediction and optimisation of flame stabilisation in high-pressure premixed hydrogen combustion at gas-turbine conditions
 • RIA
 • 4 mln euro

 

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-01

 • Guidelines for sustainable-by-design systems across the hydrogen value chain
 • CSA
 • 1,5 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 -05-02

 • Development of non-fluorinated components for fuel cells and electrolysers
 • RIA
 • 3 mln euro

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01

 • Large-scale Hydrogen Valley (flagship)
 • IA
 • 20 mln euro *

HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02

 • Small-scale Hydrogen Valley (flagship)
 • IA
 • 9 mln euro *

KONKURSY: Zrównoważone budownictwo Built4People Partnership

Nabór wniosków do 21 stycznia 2025 r.

Budżet: 50 mld Euro

Zakres: 5 obszarów tematycznych

 • Industrialisation of sustainable and circular deep renovation workflows (Built4People Partnership)
 • IA​
 • 21.01.2025
 • 16 MLN EUR
 • 2 projekty
 • Robotics and other automated solutions for construction, renovation and maintenance in a sustainable built environment (Built4People Partnership)
 • RIA​
 • 21.01.2025
 • 8 MLN EUR
 • 2 projekty
 • BIM-based processes and digital twins for facilitating and optimising circular energy renovation (Built4People Partnership)
 • IA
 • 21.01.2025
 • 8 MLN EUR
 • 2 projekty
 • Design for adaptability, re-use and deconstruction of buildings, in line with the principles of circular economy (Built4People Partnership)
 • RIA
 • 21.01.2025
 • 8 MLN EUR
 • 2 projekty
 • Digital solutions to foster participative design, planning and management of buildings, neighbourhoods and urban districts (Built4People Partnership)
 • IA
 • 21.01.2025
 • 10 MLN EUR
 • 2 projekty

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Działalność BPK

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNCE) jest pomoc polskim przedsiębiorcom, naukowcom i instytucjom w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont Europa w przypisanych obszarach. 

Zakres podejmowanych przez nas działań, zwiększających aktywność i efektywność w pozyskiwaniu projektów międzynarodowych przez krajowe podmioty:

Dzięki powiązaniu strukturą Sieci Badawczej Łukasiewicz, BPK TNCE ma możliwość zapewnienia przedsiębiorstwom wsparcia w następujących obszarach:

 • kompetencji niezbędnych do realizacji projektów we współpracy międzynarodowej (np. obecność w Sieci EEN i EDIH);
 • dostępu do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów technologicznych i infrastrukturalnych (np. Baza Infrastruktury Badawczej);
 • współpracy z Koordynatorami Grup Badawczych (wspierających relacje z partnerami naukowymi) oraz Brokerami Innowacji Łukasiewicz – WIT (ukierunkowanych na relacje nauka-biznes), a także współpraca z Business-Science Poland w Brukseli. 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego, jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących:

prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. 

Kontakt - Branżowy punkt kontaktowy

Jesteście zainteresowani współpracą z BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia?

Branżowy Punkt Kontaktowy

O BPK

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Po więcej informacji dotyczących sieci Branżowych Punktów Kontaktowych, aktualności a także informacji na temat organizowanych wydarzeń, zapraszamy na stronę https://bpkhoryzont.pl/

 

Branżowy Punkt Kontaktowy

O BPK

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia jest jednym z sześciu punktów kontaktowych powołanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców i naukowców w rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie, technologiach niskoemisyjnych w transporcie oraz na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w instalacjach spełniających najwyższe standardy emisji zanieczyszczeń, rozwiązaniach służących optymalizacji magazynowania i wykorzystania energii w przemyśle, transporcie i gospodarstwach domowych.

Działalność usługowa:

Sieć BPK

Rolą sieci Branżowych Punktów Kontaktowych jest wspieranie krajowych przedsiębiorstw w procesie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi celem aplikowania o projekty dofinansowane z programów Komisji Europejskiej, których realizacja umożliwi powstanie i komercjalizację innowacyjnych produktów lub usług ważnych z punktu widzenia rozwoju krajowej gospodarki.

Do zadań BPK należy w szczególności prowadzenie działań integrujących przedsiębiorstwa i organizacje badawcze w obszarach tematycznych, dla których możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa. Działalność BPK ukierunkowana będzie również na aktywne włączenie w działalność powiązanych partnerstw w ramach Horyzont Europa, aby poprzez prace w ramach ich struktur umożliwić wprowadzenie do kolejnych edycji programów obszarów tematycznych zgodnych z kierunkami kluczowymi dla rozwoju krajowej gospodarki.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

O programie Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR. Program koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego rozwoju państw UE, w tym w zakresie zmian klimatu, zdrowia i starzenia się społeczeństw, technologii cyfrowych, technologii kosmicznych, OZE i innych technologii w energetyce, oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Działania Horyzontu Europa mają być realizowane w ramach trzech głównych filarów. Obszar zainteresowań Filara I obejmuje przede wszystkim działania związane z badaniami podstawowymi. Działania te są realizowane poprzez finansowanie udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i Marie Skłodowska-Curie Actions, jak również w ramach inicjatywy Infrastruktur Badawczych.

Filar II obejmuje działania w zakresie prac nad technologiami i innowacjami mającymi potencjał do wdrożenia w najbliższej przyszłości. Działania finansowane w ramach tego filara zostały zgrupowane w 6 obszarów tematycznych (tzw. klastrów):

Główne cele działań klastra Klimat, energia, transport to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości usług, które te sektory dostarczają społeczeństwu. Zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 konkursy w ramach klastra 5 są ukierunkowane na sześć wyzwań, tzw. Destinations.

W ramach Filara III finansowane są działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji, w tym akceleracji innowacyjnych startupów. Działania filara III obejmują następujące instrumenty: finansowanie poprzez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), finansowanie Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), finansowanie poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na portalu Komisji Europejskiej (KE) Funding & Tenders, gdzie można znaleźć nabór do konkursu tzw. call. Szczegółowe warunki uczestnictwa względem projektu określone są w sekcji topic description, destination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia przy Łukasiewicz – WIT koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw w ramach II filaru, klaster 5 Klimat, energia i mobilność.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikiem projektu finansowanego z programu Horyzont Europa może być każdy podmiot, o ile spełnia on warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy Horyzont Europa oraz poszczególnych programach pracy, w ramach którego ogłoszono dany nabór. Ograniczenia obowiązują jednak w zakresie podmiotów, które mogą otrzymać finansowanie – takie podmioty muszą być zarejestrowane w jednym z państw uprawnionych, tj. albo w jednym z państw członkowskich UE lub ich terytoriach zamorskich, albo w krajach stowarzyszonych, albo w jednym z krajów z listy krajów o niskich lub średnich dochodach. Szczegółowe, dodatkowe warunki uczestnictwa są określane w ramach każdego naboru. Podmioty biorące udział w projekcie muszą wykazać odpowiedni potencjał do realizacji swojej części projektu.

W ramach projektów badawczych finansowanych w filarze II Horyzontu Europa, wymagany jest współudział wielu podmiotów w ramach konsorcjów projektowych.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej:

Powyższy skład konsorcjum stanowi wymagane minimum, jednak sugerowane jest tworzenie konsorcjów o większym składzie. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny być zarejestrowane w różnych krajach i nie być ze sobą powiązane.


Pamiętaj – jeżeli masz pomysł na projekt badawczy, który może zostać sfinansowany z filara II, musisz znaleźć odpowiednich partnerów. Alternatywnie, możliwe jest również dołączenie do tworzącego się konsorcjum jako partner, w tym dołączenie do projektu w toku, o ile konsorcjum wyrazi na to zgodę. Jeżeli szukasz partnerów do konsorcjum na potrzeby naboru, na stronie naboru sprawdź sekcję Partner search announcements, gdzie ogłaszają się podmioty zainteresowane udziałem w naborze.


Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na portal KE Funding & Tenders i wyszukaj interesujący Cię nabór. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz względem projektu określone są w sekcji topic descriptiondestination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Większość naborów wymaga, aby działania realizowane w ramach projektu prowadziły do osiągnięcia przez dane rozwiązanie określonego TRL w chwili zakończenia projektu.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Nasze usługi

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNCE) jest pomoc polskim przedsiębiorcom, naukowcom i instytucjom w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont Europa w przypisanych obszarach. 

Zwiększeniu aktywności i efektywności w pozyskiwaniu projektów międzynarodowych przez krajowe podmioty służyć będą podejmowane przez nas działania:

BPK TNCE poprzez ścisłe powiązanie ze strukturą Sieci Badawczej Łukasiewicz ma możliwość zapewnienia dostępu do wsparcia w obszarze kompetencji dotyczących realizacji projektów we współpracy międzynarodowej (np. obecność w Sieci EEN i EDIH), jak i dostępu do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów technologicznych i infrastrukturalnych Łukasiewicza (np. Baza Infrastruktury Badawczej). Możliwe będzie również wykorzystanie działalności Koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza (wspierających relacje z partnerami naukowymi) oraz Brokerów Innowacji Łukasiewicza (ukierunkowanych na relacje nauka-biznes), a także współpraca z Business-Science Poland w Brukseli. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat:

 Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Kontakt

Jesteście zainteresowani współpracą z BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Napisz do nas lub zadzwoń!

t: +48 22 853 97 62 
e: bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds