Branżowy Punkt Kontaktowy

Branżowy Punkt Kontaktowy

O BPK

Branżowe Punkty Kontaktowe funkcjonują od 2022 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Po więcej informacji dotyczących sieci Branżowych Punktów Kontaktowych, aktualności a także informacji na temat organizowanych wydarzeń, zapraszamy na stronę https://bpkhoryzont.pl/

 

Branżowy Punkt Kontaktowy

O BPK

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia jest jednym z sześciu punktów kontaktowych powołanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców i naukowców w rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie, technologiach niskoemisyjnych w transporcie oraz na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w instalacjach spełniających najwyższe standardy emisji zanieczyszczeń, rozwiązaniach służących optymalizacji magazynowania i wykorzystania energii w przemyśle, transporcie i gospodarstwach domowych.

Działalność usługowa:

Sieć BPK

Rolą sieci Branżowych Punktów Kontaktowych jest wspieranie krajowych przedsiębiorstw w procesie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi celem aplikowania o projekty dofinansowane z programów Komisji Europejskiej, których realizacja umożliwi powstanie i komercjalizację innowacyjnych produktów lub usług ważnych z punktu widzenia rozwoju krajowej gospodarki.

Do zadań BPK należy w szczególności prowadzenie działań integrujących przedsiębiorstwa i organizacje badawcze w obszarach tematycznych, dla których możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa. Działalność BPK ukierunkowana będzie również na aktywne włączenie w działalność powiązanych partnerstw w ramach Horyzont Europa, aby poprzez prace w ramach ich struktur umożliwić wprowadzenie do kolejnych edycji programów obszarów tematycznych zgodnych z kierunkami kluczowymi dla rozwoju krajowej gospodarki.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

O programie Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR. Program koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego rozwoju państw UE, w tym w zakresie zmian klimatu, zdrowia i starzenia się społeczeństw, technologii cyfrowych, technologii kosmicznych, OZE i innych technologii w energetyce, oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Działania Horyzontu Europa mają być realizowane w ramach trzech głównych filarów. Obszar zainteresowań Filara I obejmuje przede wszystkim działania związane z badaniami podstawowymi. Działania te są realizowane poprzez finansowanie udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i Marie Skłodowska-Curie Actions, jak również w ramach inicjatywy Infrastruktur Badawczych.

Filar II obejmuje działania w zakresie prac nad technologiami i innowacjami mającymi potencjał do wdrożenia w najbliższej przyszłości. Działania finansowane w ramach tego filara zostały zgrupowane w 6 obszarów tematycznych (tzw. klastrów):

Główne cele działań klastra Klimat, energia, transport to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości usług, które te sektory dostarczają społeczeństwu. Zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 konkursy w ramach klastra 5 są ukierunkowane na sześć wyzwań, tzw. Destinations.

W ramach Filara III finansowane są działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji, w tym akceleracji innowacyjnych startupów. Działania filara III obejmują następujące instrumenty: finansowanie poprzez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), finansowanie Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), finansowanie poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na portalu Komisji Europejskiej (KE) Funding & Tenders, gdzie można znaleźć nabór do konkursu tzw. call. Szczegółowe warunki uczestnictwa względem projektu określone są w sekcji topic description, destination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia przy Łukasiewicz – WIT koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw w ramach II filaru, klaster 5 Klimat, energia i mobilność.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikiem projektu finansowanego z programu Horyzont Europa może być każdy podmiot, o ile spełnia on warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy Horyzont Europa oraz poszczególnych programach pracy, w ramach którego ogłoszono dany nabór. Ograniczenia obowiązują jednak w zakresie podmiotów, które mogą otrzymać finansowanie – takie podmioty muszą być zarejestrowane w jednym z państw uprawnionych, tj. albo w jednym z państw członkowskich UE lub ich terytoriach zamorskich, albo w krajach stowarzyszonych, albo w jednym z krajów z listy krajów o niskich lub średnich dochodach. Szczegółowe, dodatkowe warunki uczestnictwa są określane w ramach każdego naboru. Podmioty biorące udział w projekcie muszą wykazać odpowiedni potencjał do realizacji swojej części projektu.

W ramach projektów badawczych finansowanych w filarze II Horyzontu Europa, wymagany jest współudział wielu podmiotów w ramach konsorcjów projektowych.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej:

Powyższy skład konsorcjum stanowi wymagane minimum, jednak sugerowane jest tworzenie konsorcjów o większym składzie. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny być zarejestrowane w różnych krajach i nie być ze sobą powiązane.


Pamiętaj – jeżeli masz pomysł na projekt badawczy, który może zostać sfinansowany z filara II, musisz znaleźć odpowiednich partnerów. Alternatywnie, możliwe jest również dołączenie do tworzącego się konsorcjum jako partner, w tym dołączenie do projektu w toku, o ile konsorcjum wyrazi na to zgodę. Jeżeli szukasz partnerów do konsorcjum na potrzeby naboru, na stronie naboru sprawdź sekcję Partner search announcements, gdzie ogłaszają się podmioty zainteresowane udziałem w naborze.


Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na portal KE Funding & Tenders i wyszukaj interesujący Cię nabór. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz względem projektu określone są w sekcji topic descriptiondestination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Większość naborów wymaga, aby działania realizowane w ramach projektu prowadziły do osiągnięcia przez dane rozwiązanie określonego TRL w chwili zakończenia projektu.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Nasze usługi

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNCE) jest pomoc polskim przedsiębiorcom, naukowcom i instytucjom w skutecznym aplikowaniu do programu Horyzont Europa w przypisanych obszarach. 

Zwiększeniu aktywności i efektywności w pozyskiwaniu projektów międzynarodowych przez krajowe podmioty służyć będą podejmowane przez nas działania:

BPK TNCE poprzez ścisłe powiązanie ze strukturą Sieci Badawczej Łukasiewicz ma możliwość zapewnienia dostępu do wsparcia w obszarze kompetencji dotyczących realizacji projektów we współpracy międzynarodowej (np. obecność w Sieci EEN i EDIH), jak i dostępu do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów technologicznych i infrastrukturalnych Łukasiewicza (np. Baza Infrastruktury Badawczej). Możliwe będzie również wykorzystanie działalności Koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza (wspierających relacje z partnerami naukowymi) oraz Brokerów Innowacji Łukasiewicza (ukierunkowanych na relacje nauka-biznes), a także współpraca z Business-Science Poland w Brukseli. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat:

 Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY​

Kontakt

Jesteście zainteresowani współpracą z BPK Technologie Niskoemisyjne Czysta Energia?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Napisz do nas lub zadzwoń!

t: +48 22 853 97 62 
e: bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl