Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE

Centrum egzaminowania operatorów

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach UE oraz świadczenie usług transgranicznych na terytorium RP:

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny na podstawie Rozporządzenia jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego wymaga złożenia następujących dokumentów:

Postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru świadczenia usługi transgranicznej, czyli tymczasowego i okazjonalnego wykonywania działalności lub zawodu regulowanego w Polsce przez cudzoziemców rozpoczyna się od złożenia:

Uwaga: dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają ich tłumaczenia na język polski i dostarczenia w oryginale tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego (z wyjątkiem dowodu potwierdzającego tożsamość)

Oświadczenie należy składać przed rozpoczęciem pracy i jest ważne tylko w danym roku kalendarzowym.

Wypełniony Wniosek lub Oświadczenie wraz z dokumentacją należy przesłać na adres:

Centrum Egzaminowania Operatorów

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl (dokumenty muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym).

W procesie przyjmuje się zasadę uznawania najniższych uprawnień. Jeżeli Wnioskodawca zabiega o klasę wyższą niż najniższa, w zaświadczeniu należy wyszczególnić konkretny model maszyny, na której był odbyty minimum roczny staż pracy.

Centrum Egzaminowania Operatorów ocenia Wniosek o uznanie kwalifikacji pod kątem merytorycznym oraz formalnym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli Wniosek o uznanie kwalifikacji wymaga uzupełnień lub poprawek, Wnioskujący jest o tym informowany e-mailem.

Centrum Egzaminowania Operatorów Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej pod kątem merytorycznym oraz formalnym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania. Po upływie tego terminu Podmiot może rozpocząć działalność w wykonywaniu usługi transgranicznej na terytorium RP. Jeżeli oświadczenie wymaga uzupełnień lub poprawek, oraz gdy konieczne jest wszczęcie postępowania Uznawania kwalifikacji w drodze wydania decyzji, Wnioskujący jest o tym informowany e-mailem, a bieg terminu na rozpatrzenie wniosku jest przerywany na czas uzupełnień.

Kwalifikacje uzyskane od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii, czyli po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Więcej informacji dotyczących skutków BREXITu znajdują się na  stronie: https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach/kwalifikacje-zawodowe/

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny znajdują się na stronie internetowej Instytut pod adresem www.wit.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe

DOKUMENTY:

This will close in 0 seconds