Centrum Jakości i Certyfikacji

Inne centra

Centrum Jakości i Certyfikacji

Centrum Jakości i Certyfikacji

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną w obszarze surowców, wyrobów budowlanych oraz maszyn.

Podstawą certyfikacji są odpowiednie normy, dyrektywy oraz inne dokumenty odniesienia określające procedury uruchamiane w danym procesie certyfikacji. Zapewniamy, bezstronne postępowanie, a także zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji. Zasady te zawarte są w Polityce Jakości.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie certyfikacji, jak również złożenia skargi na działalność certyfikacyjną Instytutu. Opis procesu postępowania z odwołaniami i skargami zawiera procedura PR-7.1.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów oceny zgodności dotyczący Łukasiewicz – WIT, w zakresie notyfikacji UE nr 1454, zawarty jest na stronie www Komisji Europejskiej. Centrum Jakości i Certyfikacji posiada akredytację w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania.

Akredytacja nr AC 002 udzielona dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji zawiera ”Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji

polskie centrum akredytacji

Akredytacja nr AC 092 udzielona dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Instytut opracował do dobrowolnego stosowania „Znaki certyfikacji IMBiGS”.

Znaki certyfikacji informują o statusie posiadanej certyfikacji i pozwalają stosującym je podmiotom uzyskać zaufanie rynku do ich systemów zarządzania. Więcej informacji zawierają Zasady Stosowania Znaków Certyfikacji IMBiGS.

Wyroby budowlane (znak budowlany oraz oznakowanie CE)

Dyrektywy UE (maszyny, hałas)

Certyfikacja dobrowolna (znak bezpieczeństwa, zgodność z PN)

Systemy zarządzania

Centrum Jakości i Certyfikacji

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym i europejskim (w Warszawie i w Katowicach).

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim (oznakowanie CE) – zgodnie z posiadanym zakresem notyfikacji (1454) prowadzona jest dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym (znak budowlany) – zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) prowadzona dla następujących wyrobów budowlanych:

Centrum Jakości i Certyfikacji

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych w Katowicach.

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych w systemie europejskim (oznakowanie CE) – zgodnie z posiadanym zakresem notyfikacji (1454) prowadzona jest dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych w systemie krajowym (znak budowlany) – zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) prowadzona dla następujących wyrobów budowlanych:

Centrum Jakości i Certyfikacji

Certyfikacja wyrobów w ramach oceny zgodności z dyrektywami UE

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w Warszawie zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących dyrektyw:

  • procedura badania typu WE – zgodnie z zał. IX dyrektywy
  • procedura pełnego zapewnienia jakości – zgodnie z zał. X dyrektywy
  • procedura wewnętrznej kontroli produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą – zgodnie z zał. VI dyrektywy
  • procedura weryfikacji jednostkowej – zgodnie z zał. VII dyrektywy zapewnienia jakości – zgodnie z zał. X dyrektywy
  • procedura całościowego zapewnienia jakości – zgodnie z zał. VIII dyrektywy

Centrum Jakości i Certyfikacji

Dobrowolna certyfikacja wyrobów

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i w Katowicach, w ramach posiadanej akredytacji AC 002 oraz poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacjach na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów oraz wyrobów do izolacji cieplnej dostępnych do pobrania na dole strony.

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak Keymark dostępnej do pobrania na dole strony.

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak „B” dostępnej do pobrania na dole strony.

Centrum Jakości i Certyfikacji

Certyfikacja systemów zarządzania

-Certyfikacja systemów zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 w ramach posiadanej akredytacji PCA nr AC O92,

-certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 (poza zakresem akredytacji), -certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN ISO 45001.

Wprowadzenie wymienionych systemów zarządzania przez organizacje jest dobrowolne i nie podlega regulacjom prawnym ani w Polce, ani innych krajach. Posiadanie przez firmę certyfikowanych systemów zarządzania pozwala jednak na uporządkowanie jej wewnętrznych procesów,a także wpływa korzystnie na jej wizerunek.

Procesy certyfikacji systemów zarządzania prowadzi Centrum Jakości i Certyfikacji w Warszawie. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w organizacjach zajmujących się:

Kontakt - Centrum Jakości i Certyfikacji

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Warszawa

Michał Koźlik

Dyrektor Centrum
Tel:

certyfikacja

Certyfikacja systemów zarządzania

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 w ramach posiadanej akredytacji PCA nr AC O92, a poza zakresem akredytacji certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 oraz certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN ISO 45001.

Wprowadzenie wymienionych systemów zarządzania przez organizacje jest dobrowolne i zarówno w Polsce jak i w innych państwach nie podlega regulacjom prawnym. Jednakże, firmy posiadające wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania odnoszą korzyści związane z uporządkowaniem prowadzonych w nich procesów oraz lepszym wizerunkiem na rynku.

Procesy certyfikacji systemów zarządzania prowadzi Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w organizacjach zajmujących się:

certyfikacja

Dobrowolna certyfikacja wyrobów

Dobrowolna certyfikacja zgodności wyrobów (z wymaganiami norm oraz kryteriów bezpieczeństwa)

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i w Katowicach, w ramach posiadanej akredytacji AC 002 oraz poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacjach na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów oraz wyrobów do izolacji cieplnej dostępnych do pobrania na dole strony.

Dobrowolna certyfikacja wyrobów na znak bezpieczeństwa

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak „B” dostępnej do pobrania na dole strony.

Certyfikacja wyrobów do izolacji cieplnej na znak CEN Keymark

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest usługa określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak Keymark dostępnej do pobrania na dole strony.

certyfikacja

Certyfikacja wyrobów w ramach oceny zgodności z dyrektywami UE

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących dyrektyw:

dyrektywa 2006/42/EC dotycząca bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

dyrektywa 2000/14/EC dotycząca emisji hałasu

certyfikacja

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych w lokalizacji w Katowicach.

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych w systemie europejskim (oznakowanie CE) - zgodnie z posiadanym zakresem notyfikacji (1454) prowadzona jest dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych w systemie krajowym (znak budowlany) - zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) prowadzona dla następujących wyrobów budowlanych:

certyfikacja

Certyfikacja

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną w obszarze surowców, wyrobów budowlanych oraz maszyn. Podstawą certyfikacji są odpowiednie normy, dyrektywy oraz inne dokumenty odniesienia określające procedury uruchamiane w danym procesie certyfikacji. Zapewniamy równe traktowanie wszystkich klientów, bezstronne postępowanie, a także zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością certyfikacyjną. Zasady te zawarte są w Polityce Jakości.

Zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji w sprawie certyfikacji, jak również złożenia skargi na działalność certyfikacyjną Instytutu. Opis procesu postępowania z odwołaniami oraz ze skargami zawiera procedura PR-7.1.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów oceny zgodności dotyczący Łukasiewicz – WIT, w zakresie notyfikacji UE nr 1454, zawarty jest na stronie www Komisji Europejskiej. Centrum Jakości i Certyfikacji posiada akredytację w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania.

Akredytacja nr AC 002 udzielona dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji zawiera ”Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji

Instytut opracował do dobrowolnego stosowania „Znaki certyfikacji IMBiGS”.

Znaki certyfikacji informują o statusie posiadanej certyfikacji i pozwalają stosującym je podmiotom uzyskać zaufanie rynku do ich systemów zarządzania. Więcej informacji zawierają Zasady Stosowania Znaków Certyfikacji IMBiGS.

Akredytacja nr AC 092 udzielona dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

certyfikacja

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w dwóch lokalizacjach (w Warszawie i w Katowicach).

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim (oznakowanie CE) – zgodnie z posiadanym zakresem notyfikacji (1454) prowadzona jest dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja prowadzona w Warszawie:

Certyfikacja prowadzona w Katowicach:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym (znak budowlany) – zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) prowadzona dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja prowadzona w Warszawie:

Certyfikacja prowadzona w Katowicach:

certyfikacja

Kontakt

Warszawa
Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Michał Koźlik
Tel. +48 22 843 02 23
Tel. kom. +48 693 712 995
Email: michal.kozlik@wit.lukasiewicz.gov.pl

Katowice
Z-ca Dyrektora Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Marian Kaczmarek
Tel.  +48 32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
Tel. kom. +48 691 982 531
Email: marian.kaczmarek@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds