Laboratorium materiałów budowlanych

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AB 008.  Jest on sukcesywnie odnawiany po audytach kontrolnych przeprowadzanych przez PCA.

Laboratorium wykonuje kompleksowe badania-izolacji wodochronnych i cieplnych, niezbędnych przy znakowaniu CE, certyfikacji, postępowaniu aprobacyjnym i kontroli jakości.

Jako jedyne laboratorium w Europie Środkowej, wykonujemy badania współczynnika przewodzenia ciepła w szerokim zakresie temperaturowym:

 • dla wyrobów płaskich w zakresie od -160 do 600°C,
 • dla wyrobów rurowych (otulin) w zakresie od -40 do 600 °C.

Działamy zgodnie z Polityką Jakości Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” w trosce o najwyższy poziom i jakość świadczonych usług.

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Bieżąca działalność Laboratorium

Rodzaje badań:

Nasze Laboratorium posiada akredytację PCA (w ramach notyfikacji UE nr 1454 Łukasiewicz – WIT, od 23 kwietnia 2015 r.). Wykonujemy badania dla producentów wyrobów krajów Unii Europejskiej, wykorzystywane w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Zakres autoryzacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Certyfikacja CEN Keymark

Posiadamy również status laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark (europejskiej dobrowolnej certyfikacji produktów i usług do izolacji cieplnej).

Pliki do pobrania:

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Akredytacja PCA

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1994 r. – certyfikat nr AB 008. Jest ona sukcesywie odnawiana po auditach kontrolnych przeprowadzanych przez PCA.

Akredytacja obejmuje badania następujących wyrobów:

 • papy
 • gonty
 • taśmy uszczelniające i samoprzylepne
 • kity
 • lepiki
 • masy
 • emulsje asfaltowe
 • folie z tworzyw sztucznych
 • płyty
 • maty
 • filce
 • otuliny z wełny mineralnej i szklanej
 • wyroby z tworzyw spienionych w postaci płyt, mat lub otulin

Pliki do pobrania:

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Polityka jakości

System zarządzania Laboratorium ustanowiony przez Kierownictwo Instytutu i Laboratorium Materiałów Budowlanych jest zgodny z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 • zapewnienie i utrzymanie jakości świadczonych usług badawczych na najwyższym poziomie, w celu zapewnienia ich konkurencyjności na rynku polskim, europejskim i światowym;
 • stałe poszerzanie zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów;
 • utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, autoryzacji właściwego Ministra, statusu jednostki notyfikowanej oraz statusu laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.
 • wysokie kwalifikacje pracowników, które są stale rozwijane, między innymi przez udział w specjalistycznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • precyzja wykonywanych badań, dzięki wykorzystaniu sprzętu pomiarowego, spełniającego wymagania wynikające z zakresu wykonywanych badań i podlegającego kontroli metrologicznej oraz nadzorowi;
 • odtwarzalność i powtarzalność badań poprzez walidację wyposażenia pomiarowego i metod badawczych;
 • rzetelność i bezstronność, zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną, a także z zapewnieniem ochrony poufnych informacji i praw  własności;
 • ochrona ubezpieczeniowa dostarczanych przez Klientów obiektów badań oraz dokumentacji dotyczącej ich wyników;
 • dąży do konkurencyjności świadczonych usług w stosunku do innych laboratoriów badawczych poprzez:
  • wysoką jakość świadczonych usług
  • stosowanie uzasadnionych kosztów świadczonych usług, zadawalających Klientów
  • zminimalizowanie czasu realizacji umów
  • uczestniczy w nadzorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji krajowym systemie akredytacji
  • ustala podczas przeglądów zarządzania mierzalne cele jakościowe w odniesieniu do najważniejszych elementów polityki jakości i monitoruje ich realizację
  • uczestniczy w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych
  • umożliwia obserwację przebiegu badań przez niezależnych obserwatorów
  • nie podejmuje się przeprowadzania badań metodami, które nie gwarantują obiektywności lub cechują się małą wiarygodnością ich wyników.
 • Kierownictwo Instytutu oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług zapewniając:

  • realizacje badań w sposób obiektywny, etyczny, bezstronny, wolny od konfliktu interesów i uprzedzeń;
  • rzetelne, ważne  i odpowiednie do zamierzonego zastosowania wyniki wykonywanych badań oraz dostarczane Klientom w umówionym terminie i w sposób, który spełnia ich oczekiwania;
  • spełnienie wymagań Klienta, z zastrzeżeniem, że realizacja badań nie może narazić na szwank rzetelności wyników lub obniżyć ich wiarygodność;
  • zachowywanie zgodności z  normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i stałe zwiększanie skuteczności systemu zarządzania z uwzględnieniem ryzyk i szans;
  • zachowanie zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi określonymi w dokumentach PCA;
  • zapewnienie PCA możliwości kontroli zgodności z wymaganiami akredytacyjnym.

DYREKTOR INSTYTUTU
(-)  dr inż. Marcin M. Kruk 

KIEROWNIK LABORATORIUM
(-)  mgr Ewelina Kaputa-Kuc

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Wykaz posiadanej aparatury

Laboratorium Materiałów Budowlanych dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą dostosowaną do prowadzonych badań:

 • aparat do badania metodą bezpośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • aparat do badania metodą pośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • przyrząd laserowy do pomiarów grubości próbek do badań współczynnika przewodzenia ciepła,
 • aparat do badania współczynnika przewodzenia ciepła otulin
 • aparat do badania metodą bezpośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • aparat do badania metodą pośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • przyrząd laserowy do pomiarów grubości próbek do badań współczynnika przewodzenia ciepła,
 • aparat do badania współczynnika przewodzenia ciepła otulin
 • aparat do badania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w podłogach pływających
 • aparat do badania giętkości w niskiej temperaturze materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania przyczepności posypki,
 • aparat do oznaczania odporności na obciążenia statyczne materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania odporności na uderzenie materiałów hydroizolacyjnych,
 • stanowisko do badań wytrzymałościowych materiałów izolacji budowlanej/wyrobów hydroizolacyjnych
 • oznaczanie emisji formaldehydu metodą komorową,
 • aparat do pomiaru stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych
 • stanowisko do badania wodoszczelności materiałów hydroizolacyjnych
 • komora badawcza do badań odporności na działanie promieniowania UV/temperatury i wody,
 • komory badawcze do badań odporności na działanie wysokiej temperatury

Kontakt - Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"​

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AB 008. Laboratorium wykonuje kompleksowe badania, izolacji wodochronnych, cieplnych, niezbędne przy znakowaniu CE, certyfikacji, postępowaniu aprobacyjnym i kontroli jakości.

Jedyne laboratorium w Europie Środkowej, które wykonuje badania współczynnika przewodzenia ciepła w szerokim zakresie temperaturowym:

 • dla wyrobów płaskich w zakresie od -160 do 600 st. C,
 • dla wyrobów rurowych (otulin) w zakresie od -40 do 600 st. C.

oraz następujące rodzaje badań:

 • akustyczne (badania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w podłogach pływających),
 • ogniowe (badania niepalności materiałów budowlanych, badania ciepła spalania, badania oddziaływania pojedynczego płonącego przedmiotu na wyrób budowlany (SBI), badania zapalności materiału przy bezpośrednim działaniu pojedynczego płomienia, badania granicznej temperatury stosowania włóknistych materiałów  izolacyjnych),
 • wytrzymałościowe  (np. badania odporności na obciążenia statyczne materiałów hydroizolacyjnych, badania odporności na uderzenie materiałów hydroizolacyjnych, badania wytrzymałości na ścinanie, rozciąganie, zginanie, ściskanie)
 • fizyko-chemiczne (np. badania wodoszczelności, odporności na zginanie w niskich temperaturach, badania nasiąkliwości wodą, badania emisji formaldehydu, badania stężenia jonów chlorkowych),
 • radiochemiczne (badania zawartości stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych K, Ra, Th)

Laboratorium – Oddziału Zamiejscowego Łukasiewicz – WIT w Katowicach, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – Certyfikat nr AB 008.

W ramach notyfikacji UE nr 1454 Łukasiewicz – WIT od 23 kwietnia 2015 r. akredytowane przez PCA Laboratorium wykonuje badania dla producentów wyrobów zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej wykorzystywane w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Zakres autoryzacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przeczytaj więcej. 

Poza akredytacją PCA Laboratorium posiada status laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta oraz pozyskania jego zaufania. Laboratorium działa zgodnie z Polityką Jakości Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”.

Pliki do pobrania:

Zamówienie na badania  –  pobierz >>

Order – get >>

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety dotyczącej naszych usług.

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"

Badania

Zakres akredytacji Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja” obejmuje badania następujących wyrobów:

 • do izolacji wodochronnych:
  • papy
  • gonty
  • taśmy uszczelniające i samoprzylepne
  • kity
  • lepiki
  • masy
  • emulsje asfaltowe
  • folie z tworzyw sztucznych
 •  do izolacji cieplnej:
  • płyty
  • maty
  • filce
  • otuliny z wełny mineralnej i szklanej
  • wyroby z tworzyw spienionych w postaci płyt, mat lub otulin

Pliki do pobrania
Lista wykonywanych badań

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"​

Akredytacja PCA

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1994 r. – certyfikat nr AB 008. Jest ona sukcesywie odnawiana po auditach kontrolnych przeprowadzanych przez PCA.

 • Aktualny certyfikat PCA nr AB 008 zobacz >>
 • Szczegółowy zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu  zobacz >>
 • Karta Laboratorium w wykazie PCA  zobacz >>

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"

Polityka jakości

Laboratorium Materiałów Budowlanych prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji klienta oraz pozyskania jego zaufania.

Cele i zasady polityki jakości

System zarządzania Laboratorium ustanowiony przez Kierownictwo Instytutu i Laboratorium Materiałów Budowlanych jest zgodny z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Nadrzędne cele Laboratorium to:    

 • zapewnienie i utrzymanie jakości świadczonych usług badawczych na jak najwyższym poziomie, tak aby w ocenie naszych Klientów, były one konkurencyjne na rynku polskim, europejskim i światowym;
 • podejmowanie działań dla rozszerzenia zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów;
 • utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, autoryzacji właściwego Ministra, statusu jednostki notyfikowanej oraz statusu laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.

Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” deklaruje, że cele te realizuje kierując się następującymi zasadami:

 • działalność Laboratorium oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu, którego kompetencje są ciągle doskonalone, między innymi przez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • zapewnia i monitoruje niezbędną precyzję wykonywanych badań, poprzez używanie wyposażenia pomiarowego spełniającego wymagania wynikające z zakresu wykonywanych badań, podlegającego kontroli metrologicznej i nadzorowi;
 • zapewnia odtwarzalność i powtarzalność badań dla stosowanych w Laboratorium procedur badawczych, wykonując walidację wyposażenia pomiarowego i metod badawczych;
 • wykonuje usługi dla Klienta w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz z zapewnieniem ochrony poufnych informacji o Klientach i ochrony praw ich własności;
 • aktywnie reaguje na zgłaszane przez Klientów potrzeby rozszerzenia zakresu akredytacji o nowe obszary badań;
 • dostarczane przez Klienta obiekty badań oraz dokumenty sporządzane na podstawie wyników badań wykonanych w Laboratorium są objęte ochroną ubezpieczeniową;
 • dąży do konkurencyjności świadczonych usług w stosunku do innych laboratoriów badawczych poprzez:
  • wysoką jakość świadczonych usług
  • stosowanie uzasadnionych kosztów świadczonych usług, zadawalających Klientów
  • zminimalizowanie czasu realizacji umów
  • uczestniczy w nadzorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji krajowym systemie akredytacji
  • ustala podczas przeglądów zarządzania mierzalne cele jakościowe w odniesieniu do najważniejszych elementów polityki jakości i monitoruje ich realizację
  • uczestniczy w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych
  • umożliwia obserwację przebiegu badań przez niezależnych obserwatorów
  • nie podejmuje się przeprowadzania badań metodami, które nie gwarantują obiektywności lub cechują się małą wiarygodnością ich wyników.

DEKLARACJA FORMALNA

Kierownictwo Instytutu oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom, zobowiązuje się że:

 • polityka i cele są zakomunikowane i zrozumiałe dla personelu Laboratorium  i personelu związanego z działalnością dotyczącą badań;
 • dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości badań  w usługach świadczonych Klientom, a w szczególności by:
 • badania wykonywane przez Laboratorium były świadczone w sposób obiektywny, etyczny, bezstronny, niezależny, wolny od konfliktu interesów, wolny od uprzedzeń;
 • wyniki wykonywanych badań były rzetelne, ważne i odpowiednie do zamierzonego  zastosowania oraz dostarczane do Klientów na czas i w sposób, który spełnia ich oczekiwania;
 • będzie spełniać wymagania Klienta, w celu podnoszenia jego zadowolenia z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie może narazić na szwank rzetelności wyników lub obniżyć ich wiarygodność;
 • będzie podnosić poziom usług Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”;
 • będzie zachowywać zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania z uwzględnieniem ryzyk i szans;
 • będzie utrzymywać zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi określonymi w dokumentach PCA oraz dostosowywać się do zmian na zasadach i w terminie ustalonym przez PCA;
 • zapewni PCA warunki i współpracę niezbędną do sprawdzania zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi.

DYREKTOR INSTYTUTU
(-)  dr inż. Marcin M. Kruk 

KIEROWNIK LABORATORIUM
(-)  mgr Ewelina Kaputa-Kuc

Laboratorium materiałów budowlanych "IZOLACJA"

Wykaz posiadanej aparatury

Laboratorium Materiałów Budowlanych dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą dostosowaną do prowadzonych badań:

Aparatura do badania przewodności cieplnej:

 • aparat do badania metodą bezpośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • aparat do badania metodą pośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • przyrząd laserowy do pomiarów grubości próbek do badań współczynnika przewodzenia ciepła,
 • aparat do badania współczynnika przewodzenia ciepła otulin

Aparatura do badania reakcji na ogień:

 • aparat do badania niepalności materiałów budowlanych,
 • aparatura do badania ciepła spalania,
 • stanowisko do badań oddziaływania pojedynczego płonącego przedmiotu na wyrób budowlany (SBI),
 • stanowisko do badania zapalności materiału przy bezpośrednim działaniu pojedynczego płomienia,
 • aparat do badania granicznej temperatury stosowania włóknistych materiałów izolacyjnych płaskich i rurowych

Aparatura do badania sztywności dynamicznej:

 • aparat do badania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w podłogach pływających.

Aparatura do badań wytrzymałościowych:

 • aparat do badania giętkości w niskiej temperaturze materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania przyczepności posypki,
 • aparat do oznaczania odporności na obciążenia statyczne materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania odporności na uderzenie materiałów hydroizolacyjnych,
 • stanowisko do badań wytrzymałościowych materiałów izolacji budowlanej/wyrobów hydroizolacyjnych

Aparatura do badania emisji:

 • oznaczanie emisji formaldehydu metodą komorową,
 • aparat do pomiaru stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych

Aparatura do badań fizyko-chemicznych:

 • stanowisko do badania wodoszczelności materiałów hydroizolacyjnych

Aparatura do badań starzeniowych:

 • komora badawcza do badań odporności na działanie promieniowania UV/temperatury i wody,
 • komory badawcze do badań odporności na działanie wysokiej temperatury

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

Kontakt

Kierownik laboratorium:
mgr Ewelina KAPUTA-KUC
Tel. +48 32 258 13 73 wew. 115
Tel. kom. +48 501 116 892 
Email: ewelina.kaputa@wit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca kierownika laboratorium
Adam BIELAK
Tel. +48 32 258 13 73 wew. 110
Tel. kom. +48 605 167 500
Email: adam.bielak@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds