Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”

Projekty realizowane

Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie do systemu kształcenia formalnego (do szkoły budowlanej realizującej proces edukacyjny nadzorowany przez Min. Edukacji i Nauki) zawodu regulowanego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż nadzorowanego przez Min. Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne proponuje rozwiązanie łączące zawodowe kształcenie w systemie formalnym z obszarem pozaszkolnych form szkolenia zawodowego – kształcenie dualne. Jednym z głównych zadań projektu jest przygotowanie dydaktyczne i formalne szkoły w tym kadry dydaktycznej do prowadzenia kształcenia zawodowego w zakresie zawodów regulowanych.

Rezultat długofalowy – wdrożenie do kształcenia zawodowego w systemie formalnym pierwszego zawodu regulowanego, stanowiące poligon doświadczalny dla kolejnych wdrożeń z listy 32 zawodów w branży budowlanej.

W ramach projektu opracowane/przeprowadzone zostaną:

 • podstawa programowa dla kształcenia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych w systemie szkolenia formalnego;
 • program szkolenia;
 • niezbędne materiały i narzędzia dydaktyczne;
 • zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dla prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego;
 • przygotowanie procesu walidacji i certyfikacji po zakończonym szkoleniu, w tym akredytacji procesu szkolenia prawnie wymaganego dla szkoleń zawodowych w zakresie zawodów regulowanych;
 • szkolenie kadry dydaktycznej szkoły, przygotowanie kompetencyjne kadry do prowadzenia nauki w przedmiocie: montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż;
 • pilotażowe wdrożenie w 3 szkołach zawodowych;
 • badania ewaluacyjne;
 • wydarzenia upowszechniające (konferencje ogólnopolskie).

Partnerzy Projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. – Lider projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 173 298 EUR

Wysokość dofinansowania: 173 298 EUR

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.  

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Projekt finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Rezultaty projektu

Rezultat 1

 • Rozporządzenie MEiN z dnia 19 lutego 2019 w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – pdf
 • Podstawa programowa dodatkowej umiejętności zawodowej (DUZ) dla zawodów branży budowlanej – pdf
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 16 maja 2019 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – pdf 

Rezultat 2

 • Analiza alternatywnych form nauczania w zawodzie: BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych – specjalność: Rusztowania budowlano- montażowe metalowe – montaż i demontaż – pdf
 • Program nauczania dodatkowej umiejętności zawodowej (DUZ) dla zawodów branży budowlanej – pdf
 • Analiza uwarunkować szkolenoowych rusztowań budowlanych metalowych, montaż i demontaż bez klasy – pdf
 • Program szkolenia dla kształcenia w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż – pdf

Rezultat 6

 • Opracowanie testów etapowych i końcowego dla szkoleń w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.
 • Opracowanie skryptów dydaktycznych do prowadzenia szkolenia w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.
 • Opracowanie plansz szkoleniowych dla szkoleń w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.
 • Opracowanie ćwiczeń i zadań do prowadzenia szkolenia w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.

Pliki do pobrania:
Bezpieczeństwo montażu, demontażu i eksploatacji – test etapowy
Ogólna budowa rusztowań – test etapowy
Technologia montażu i demontażu – część 1- test etapowy
Technologia montażu i demontażu – część 2 – test etapowy
Test skończący
Skrypt 1
Skrypt 2
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17

Rezultat 7

 • Opracowanie wytycznych projektowych stanowisk dydaktycznych do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.
 • Opracowanie schematów konstrukcyjno-montażowych stanowisk dydaktycznych do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż.

Plik do pobrania:
Plansza 1

Rezultat 8

 • Przygotowanie wytycznych do walidacji szkół w obszarze szkolenia teoretycznego i wykonanie audytu szkół.
 • Opracowanie zasad walidacji i certyfikacji osób po ukończonym szkoleniu.
 • Opracowanie dokumentacji do akredytacji i audytu szkół.
 • Opracowanie wytycznych do walidacji szkół w obszarze szkolenia praktycznego.

Pliki do pobrania:
Opracowanie dokumentacji do akredytacji i audytu szkół
Opracowanie wytycznych do walidacji szkół w obszarze szkolenia praktycznego
Regulamin dotyczący zasad nabywania uprawnień do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
Wytyczne do walidacji szkół w obszarze szkolenia teoretycznego i wykonywanie audytu szkół
Załącznik nr 1 – wniosek o wydanie potwierdzenia
Załącznik nr 2 0 kwestionariusz osobowy instruktora i wykładowcy
Załącznik nr 3 – protokół audytu podmiotu
Załącznik nr 4 – oświadczenie akceptacji Regulaminu i Wykazu opłat
Załącznik nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6 – wniosek o utworzenie konta użytkownika w aplikacji
Załącznik nr 8 – wniosek  o przeprowadzenie egzaminu
Załącznik nr 9 – wniosek o sesje
Załącznik nr 10 – wzór legitymacji egzaminatora i wizytora
Załącznik nr 16 – wniosek o udostępnienie danych

Rezultat 10

 • przygotowanie prezentacji na spotkanie dyrektorów szkół na potrzeby rekrutacji szkół do projektu

Plik do pobrania:
Prezentacja dla dyrektorów szkół 

Wydarzenie 2

Wydarzenie, które odbyło się na przełomie listopad/ grudzień 2022r. miało na celu przeszkoleniu 6 nauczycieli, po dwóch z każdej szkoły biorącej udział w Projekcie. Nauczyciele podczas wydarzenia odbyli szkolenie w zakresie montera rusztowań metalowych, montaż i demontaż w podziale 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin praktycznych. Wydarzenie trwało 10 dni.

Nauczyciele pozyskali wiedzę zgodną z Programem Nauczania do pracy jako Monter Rusztowań Metalowych, montaż i demontaż, bez klasy, jak również zdobyli wiedzę praktyczną przy montażu i demontażu rusztowań.

Wydarzenie zakończyło się pozytywnym zdaniem egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych przez wszystkich uczestników. Uczestnicy otrzymali świadectwo o pozytywnym wyniku egzaminu i uzyskaniu uprawnień oraz Książeczkę Operatora Maszyn wydane przez Centrum Egzaminowania Operatorów.

w trakcie realizacji

Zgodnie z umową realizujemy zakupy dla szkół biorących udział w projekcie. W pierwszym etapie zostały zamówione mini stanowiska rusztowań do sal wykładowych oraz trzy rodzaje rusztowań Modułowe, Systemowe i Przejezdne.