Projekty realizowane

Projekty realizowane

2022-12-01 -2026.11.30

Projekt „Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems” dotyczy stworzenia bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskiech polityk dotyczących zrównoważonego transportu.

2023-04-19

Projekt „Płyta o wysokiej impedancji ogniowej” dotyczy opracowania technologii produkcji i wytworzenia produktu, jakim jest pierwsza płyta magnezowa odporna ogniowo na bazie surowców dostępnych w Unii Europejskiej.

2022-10-28

Zakup urządzenia służącego do realizacji różnych procesów i zastosowań w zakresie obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania, przesycania, lutowania i spiekania).

2022-10-28

Przedmiotem projektu są prace budowlane i instalacyjne w zakresie modernizacji stanowisk badawczych służących do opracowań technologii anodowego utleniania aluminium oraz badań materiałów i powłok.

2022-10-28

System pomiarowy do elektrochemicznych technik badań lokalnych jest nowoczesną aparaturą badawczą umożliwiającą bezpośrednie pomiary elektrochemiczne na mikroobszarach, zwanych pomiarami lokalnymi.

2022-06-07

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.

2022-04-04

Projekt ma na celu opracowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do zaaplikowania w efektywnym energetycznie i zrównoważonym budownictwie w szczególności budownictwie modułowym.

2022-05-17

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

2022-03-30

Projekt badawczy GalvaWaterCycle pt.: Kompleksowa technologia oczyszczania cieczy poużytkowych
po procesie cynkowania galwanicznego umożliwiająca zamknięcie obiegu wody technologicznej
i zagospodarowanie produktów oczyszczania.

2022-03-30

Projekt badawczy HeDiMat2 pt.: Warstwy termoprzewodzące nowej generacji dla elektroniki oraz technologia
ich wytwarzania.

2022-03-30

Projekt inwestycyjny GalvaWaterCycle pt.: Modernizacja istniejącej podstacji transformatorowej wysokiego napięcia

2021-12-08

Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności cieplnej na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych recyklingu (GRANBET)

Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania prefabrykatów budowlanych wielkogabarytowych z wykorzystaniem kruszywa na bazie surowców odpadowych. Elementy z betonu komórkowego są zdecydowanie lżejsze od prefabrykatów z betonu zwykłego, co wpływa na ułatwienie prac budowlanych oraz generuje oszczędności w transporcie. Zdecydowaną przewagą ABK nad elementami modułowymi z betonu lekkiego kruszywowego jest zdolność do akumulacji ciepła dzięki czemu zapewnia się stały komfort cieplny mieszkańcom. Wnioskodawca: Łukasiewicz-ICIMB + Łukasiewicz-IMBiGS

2021-12-08

Niskoemisyjne betony z kruszywem naturalnym oraz z kruszywem z recyklingu (EKOBETON)

Niniejszy projekt stanowił będzie opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego betonu konstrukcyjnego klasy od C 25/30 do C 50/60 o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem odpowiednio aktywowanych mechanicznie dodatków mineralnych pochodzących z procesów poprzemysłowych: mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. Wnioskodawca: Łukasiewicz-ICIMB + Łukasiewicz-IMBiGS

2021-12-08

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/4.1.4/2017 - Projekty Aplikacyjne

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji.Wnioskodawca: EUROHUT Sp. z o.o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021-12-08

KAM2CentralPoland-4

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej 

2021-12-08

Enterprises Europe Network - Central Poland 4

OSME, Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”

2021-12-08

BONY INNOWACJE DLA MŚP"
(2.3.2. POIR, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PARP)

Opracowanie najlżejszego i najwydajniejszego termicznie na rynku produktu, odpornego na ściskanie, włóknistego kompozytu termoizolacyjnego ze szczelną barierą dyfuzyjną.Wnioskodawca: ROHHE Sp. z o.o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021-12-08

Opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu wraz ze strumienicą

Przedmiotem opracowania jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania innowacyjnego wiatraka (innowacja technologiczna i produktowa) o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m. Opracowana technologia stanowić będzie rozwiązanie innowacyjne ponieważ z założenia wykorzystuje podwójną prędkość prądnicy – generatora prądu ponieważ docelowy produkt (innowacyjny wiatrak) zbudowany będzie na podstawie odpowiednio zmodyfikowanej turbiny Pawlaka (będą dwie turbiny, jedna nad drugą, ustawione pionowo na tym samym maszcie).Wnioskodawca: VIVENTI Sp. z o.o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021-12-08

Projekt odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie (CARBON – TEMP)

Wnioskodawca: NataLab Sp. z o. o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021-12-08

Opracowanie najlżejszego i najwydajniejszego termicznie na rynku produktu, odpornego na ściskanie, włóknistego kompozytu termoizolacyjnego ze szczelną barierą dyfuzyjną.

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i wprowadzenie na rynek kompozytu termoizolacyjnego odpornego na
ściskanie, ze szczelną barierą dyfuzyjną, charakteryzującego się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła i jednocześnie najniższą gęstością na rynku termoizolacyjnych wyrobów włóknistych do instalacji przemysłowych i technicznych. Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu technologii opracowanej w ramach usługi zewnętrznej zostanie wprowadzona na rynek nowa oferta produktowa skierowana do branży termoizolacji przemysłowej i technicznej. Nowy wyrób będzie się charakteryzował najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz najniższą gęstością. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę oferty produktowej. Dzięki dobrej znajomości rynku firma będzie szybko pozyskiwać klientów na nowy produkt. Dzięki nowemu wyrobowi o ww. cechach, oferta firmy stanie się bardzo atrakcyjna dla branży
termoizolacyjne.

2020-07-30

„Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych epicyklicznej przekładni lotniczej silnika FDGS, wykonanych ze stali Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych i cyklicznie zmiennych obciążeń eksploatacyjnych”