Projekty realizowane

Projekty realizowane

2024.01.01 - 2024.12.31

Projekt „Circular & Green Economy – projekty pilotażowe dla Programu Strategicznego” stanowi pilotażową inicjatywę względem Programu Strategicznego Circular & Green Economy, który ma stanowić w przyszłości istotny czynnik intensyfikujący rozwój innowacji w zakresie cyrkularnej gospodarki i recyklingu w Polsce

2023.03.01 - 2025.02.28

Projekt „Płyta o wysokiej impedancji ogniowej” dotyczy opracowania technologii produkcji i wytworzenia produktu, jakim jest pierwsza płyta magnezowa odporna ogniowo na bazie surowców dostępnych w Unii Europejskiej.

2023.02.01 - 2025.01.31

Projekt „Płyty budowlane z udziałem surowców wtórnych” dotyczy opracowania rozwiązań w postaci dodatku funkcjonalnego, materiałów kompozytowych i/lub mieszanin wieloskładnikowych z udziałem surowców odpadowych, technologii ich wytwarzania oraz przygotowanie demonstratorów w postaci płyt z przeznaczeniem dla budownictwa modułowego.

2022.12.01 - 2026.11.30

Projekt „Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems” dotyczy stworzenia bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskiech polityk dotyczących zrównoważonego transportu.

2022.01.04 - 2023.12.30

Projekt ma na celu opracowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do zaaplikowania w efektywnym energetycznie i zrównoważonym budownictwie w szczególności budownictwie modułowym.

2022 - 2027.12.31

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.

2022 - 2027

Wsparcie MŚP w internacjonalizacji oraz budowaniu potencjału innowacyjnego. W latach 2015-2021 projekt działał w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME). W latach 2022-2027 jest finansowany ze środków Programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz budżetu państwa.

2021.07.01 - 2023.12.31

Nowe powłoki kompozytowe Ni-B/B i Ni-B/MoS2 o podwyższonych właściwościach mechanicznych wytwarzane metodą redukcji chemicznej – projekt dotyczy otrzymywania i badania właściwości powłok kompozytowych osadzanych chemicznie z osnową Ni-B i cząstkami B lub MoS2. Tematyka mieści się w ogólnoświatowym nurcie poszukiwań materiałów, wobec których stawiane są wysokie wymagania użytkowe, takie jak wysoka twardość, odporność na korozję i odporność na zużycie przez tarcie.

2019.10.01-2023.12.31

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji (PERLIBLOK)

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji.Wnioskodawca: EUROHUT Sp. z o.o. + Łukasiewicz – WIT

2021.10.01 - 2023.09.30

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

2021.09.01 - 2024.08.31

Projekt badawczy HeDiMat2 pt.: Warstwy termoprzewodzące nowej generacji dla elektroniki oraz technologia
ich wytwarzania.

2021.06.01 - 2023.12.29

Niniejszy projekt stanowił będzie opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego betonu konstrukcyjnego klasy od C 25/30 do C 50/60 o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem odpowiednio aktywowanych mechanicznie dodatków mineralnych pochodzących z procesów poprzemysłowych: mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. Wnioskodawca: Łukasiewicz-ICIMB + Łukasiewicz-WIT

2021.01.01 - 2023.12.31

Przedmiot projektu przyczynia się do utrzymania w gotowości specjalnego urządzenia badawczego, jakim jest kompleksowy system oceny narażeń oraz przyczyn korozji infrastruktury miejskiej i przemysłowej, do prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i realizacji zleceń przemysłowych w zakresie korozji i ochrony antykorozyjnej.

This will close in 0 seconds