Projekty zakończone

Projekty Zakończone

27-06-2022

Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym

Projekt realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu Program Badań Stosowanych – umowa nr PBS2/B2/10/2013. Koordynator projektu – dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Projekt realizowało konsorcjum: IMBiGS, CSRG, PW, WIHiE, AGH, WIML. IMBiGS był Liderem Konsorcjum. Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego ZG Sobieski w Jaworznie oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego WCKMed w Łodzi. Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.03.2016.

2021-12-08

KAM2CentralPoland

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej. Projekt sfinansowany został w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-EU.2.3. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Innovation In SMEs) a realizowany był przez konsorcjum EEN-CP. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności i skuteczności prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w zakresie innowacji, które przyczynią się do inteligentnego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Cele szczegółowe to zwiększenie innowacyjnego potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania innowacjami oraz zwiększenie potencjału ekonomicznego wśród przedsiębiorstw korzystających z „Instrumentu MŚP” w programie H2020 poprzez identyfikację istniejących ograniczeń („wąskich gardeł”) i wskazanie rozwiązań przy pomocy profesjonalnego trenera. Okres realizacji projektu: lata 2017-2018.

2021-12-08

DIM-WASTE, Life +

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy – sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.

2021-12-08

Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania optymalizującego pracę wszystkich układów spycharek gąsienicowych

Beneficjentem projektu POIG.01.03.01-18-110/12 jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jako Konsorcjant w projekcie uczestniczy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Instytucją pośrednicząca w realizacji i finansowaniu projektów kwocie 1.524.975,07 było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 –  31.10.2015. (2015)

2021-12-08

PLUS-MOBY, Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY

Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczył nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym,do wykorzystania w strefach miejskich i podmiejskich. Założono, że będzie to wyrób klasy Premium, produkowany małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.

2021-12-08

FREE-MOBY, People Centric easy to implement e-MOBilitY

Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczy opracowania infrastruktury dla nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym. Zostaną opracowane stacje ładowania, wraz z systemami inteligentnej dystrybucji energii, włącznie z wymianą akumulatorów pojazdu. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Danii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.

2021-12-08

MORE ENERGY, LIFE+

Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE11 ENV/PL/442 z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu było wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główna zaleta tej technologii to zastosowanie mikronizacji. Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu została zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Okres realizacji projektu: 1.07.2012 – 31.12.2014 (po przedłużeniu – do 30.09.2015).

2021-12-08

Ocena kamienia z budowy Rezydencje Pałacowa - Warszawa-Wilanów

Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne

2021-12-08

Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego. Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne

2021-12-08

Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.

2021-12-08

Enterprise Europe Network - Central Poland

Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”. Enterprise Europe Network Central Poland działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego oferując profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii i know-how lub które poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Okres realizacji projektu: lata 2015-2021

21-12-08

Badania w zakresie suchego odkamieniania próby węgla z KHW S. A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”

Badania wykonano na zlecenie firmy KHW S.A.

21-12-08

Przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego
o uziarnieniu 0-20 mm

Badania przeprowadzono na zlecenie firmy Katowicki Węgiel Sp. z o.o.

2021-12-08

Wykonanie serii badań odkamieniania surowego węgla koksowego na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 w trzech klasach ziarnowych

Badania wykonano na zlecenie firmy ICHPW Zabrze.

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD