Projekty zakończone

Projekty Zakończone

2022.02.01-2023.09.30

Projekt dotyczy opracowania technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego kół zębatych dla przemysłu lotniczego. Realizowane są badania uzasadniające zastosowanie i dobór parametrów hartowania gazowego  oraz określenie ich wpływu na właściwości warstwy wierzchniej i rdzenia kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear53. Zostanie opracowany także układ kontrolno-pomiarowy przeznaczony do nieniszczącej detekcji mikropęknięć na kołach zębatych po hartowaniu gazowym. Wyniki badań będą stanowić podstawę zastąpienia obecnie stosowanego procesu hartowania kół zębatych w oleju przez proces wysokociśnieniowego hartowania gazowego w Pratt & Whitney Rzeszów S.A .

2022.10.28 - 2023.12.31

System pomiarowy do elektrochemicznych technik badań lokalnych jest nowoczesną aparaturą badawczą umożliwiającą bezpośrednie pomiary elektrochemiczne na mikroobszarach, zwanych pomiarami lokalnymi.

2022.10.28 - 2023.12.31

Przedmiotem projektu są prace budowlane i instalacyjne w zakresie modernizacji stanowisk badawczych służących do opracowań technologii anodowego utleniania aluminium oraz badań materiałów i powłok.

2022.10.28 - 2023.12.31

Projekt „Urządzenie do opracowywania hybrydowych technologii niskociśnieniowego nawęglania i azotowania stali” dotyczy zakupu urządzenia służącego do realizacji różnych procesów i zastosowań w zakresie obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania, przesycania, lutowania i spiekania).

2021.06.01 - 2023.05.31

Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania prefabrykatów budowlanych wielkogabarytowych z wykorzystaniem kruszywa na bazie surowców odpadowych. Elementy z betonu komórkowego są zdecydowanie lżejsze od prefabrykatów z betonu zwykłego, co wpływa na ułatwienie prac budowlanych oraz generuje oszczędności w transporcie. Zdecydowaną przewagą ABK nad elementami modułowymi z betonu lekkiego kruszywowego jest zdolność do akumulacji ciepła dzięki czemu zapewnia się stały komfort cieplny mieszkańcom. Wnioskodawca: Łukasiewicz-ICIMB + Łukasiewicz-IMBiGS

2021-01-04 - 2021.12.31

Projekt inwestycyjny pt.: Modernizacja podstacji transformatorowej wysokiego napięcia

2021.02.01 - 2021.12.31

Projekt inwestycyjny GalvaWaterCycle pt.: Modernizacja istniejącej podstacji transformatorowej wysokiego napięcia

2021.01.01 - 2023.12.31

Projekt badawczy GalvaWaterCycle pt.: Kompleksowa technologia oczyszczania cieczy poużytkowych
po procesie cynkowania galwanicznego umożliwiająca zamknięcie obiegu wody technologicznej
i zagospodarowanie produktów oczyszczania.

2021.08.01 - 2023.06.30

Projekt odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie (CARBON – TEMP)

Wnioskodawca: NataLab Sp. z o. o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021.03.01 - 2022.03.31

Opracowanie najlżejszego i najwydajniejszego termicznie na rynku produktu, odpornego na ściskanie, włóknistego kompozytu termoizolacyjnego ze szczelną barierą dyfuzyjną (ROHHE3)

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i wprowadzenie na rynek kompozytu termoizolacyjnego odpornego na
ściskanie, ze szczelną barierą dyfuzyjną, charakteryzującego się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła i jednocześnie najniższą gęstością na rynku termoizolacyjnych wyrobów włóknistych do instalacji przemysłowych i technicznych. Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu technologii opracowanej w ramach usługi zewnętrznej zostanie wprowadzona na rynek nowa oferta produktowa skierowana do branży termoizolacji przemysłowej i technicznej. Nowy wyrób będzie się charakteryzował najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz najniższą gęstością. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę oferty produktowej. Dzięki dobrej znajomości rynku firma będzie szybko pozyskiwać klientów na nowy produkt. Dzięki nowemu wyrobowi o ww. cechach, oferta firmy stanie się bardzo atrakcyjna dla branży
termoizolacyjne.

27-06-2022

Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym

Projekt realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu Program Badań Stosowanych – umowa nr PBS2/B2/10/2013. Koordynator projektu – dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Projekt realizowało konsorcjum: IMBiGS, CSRG, PW, WIHiE, AGH, WIML. IMBiGS był Liderem Konsorcjum. Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego ZG Sobieski w Jaworznie oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego WCKMed w Łodzi. Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.03.2016.

2020.01.01 - 2021.12.31

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej (KAM2CentralPoland-4)

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej 

2020.09.21 - 2021.10.21

Opracowanie innowacyjnego wiatraka o pionowej osi obrotu wraz ze strumienicą (WIATRAK)

Przedmiotem opracowania jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania innowacyjnego wiatraka (innowacja technologiczna i produktowa) o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kW o wymiarach: średnica 1,7 m i wysokość 2,5 m. Opracowana technologia stanowić będzie rozwiązanie innowacyjne ponieważ z założenia wykorzystuje podwójną prędkość prądnicy – generatora prądu ponieważ docelowy produkt (innowacyjny wiatrak) zbudowany będzie na podstawie odpowiednio zmodyfikowanej turbiny Pawlaka (będą dwie turbiny, jedna nad drugą, ustawione pionowo na tym samym maszcie).Wnioskodawca: VIVENTI Sp. z o.o. + Łukasiewicz – IMBiGS

2021-12-08

KAM2CentralPoland

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej. Projekt sfinansowany został w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-EU.2.3. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Innovation In SMEs) a realizowany był przez konsorcjum EEN-CP. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności i skuteczności prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w zakresie innowacji, które przyczynią się do inteligentnego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Cele szczegółowe to zwiększenie innowacyjnego potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania innowacjami oraz zwiększenie potencjału ekonomicznego wśród przedsiębiorstw korzystających z „Instrumentu MŚP” w programie H2020 poprzez identyfikację istniejących ograniczeń („wąskich gardeł”) i wskazanie rozwiązań przy pomocy profesjonalnego trenera. Okres realizacji projektu: lata 2017-2018.

2021-12-08

DIM-WASTE, Life +

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy – sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.

2021-12-08

Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania optymalizującego pracę wszystkich układów spycharek gąsienicowych

Beneficjentem projektu POIG.01.03.01-18-110/12 jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jako Konsorcjant w projekcie uczestniczy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Instytucją pośrednicząca w realizacji i finansowaniu projektów kwocie 1.524.975,07 było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 –  31.10.2015. (2015)

2021-12-08

PLUS-MOBY, Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY

Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczył nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym,do wykorzystania w strefach miejskich i podmiejskich. Założono, że będzie to wyrób klasy Premium, produkowany małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.

2021-12-08

FREE-MOBY, People Centric easy to implement e-MOBilitY

Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczy opracowania infrastruktury dla nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym. Zostaną opracowane stacje ładowania, wraz z systemami inteligentnej dystrybucji energii, włącznie z wymianą akumulatorów pojazdu. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Danii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.

2021-12-08

MORE ENERGY, LIFE+

Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE11 ENV/PL/442 z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu było wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główna zaleta tej technologii to zastosowanie mikronizacji. Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu została zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Okres realizacji projektu: 1.07.2012 – 31.12.2014 (po przedłużeniu – do 30.09.2015).

2021-12-08

Ocena kamienia z budowy Rezydencje Pałacowa - Warszawa-Wilanów

Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne

2021-12-08

Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego. Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne

2021-12-08

Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.

2021-12-08

Enterprise Europe Network - Central Poland

Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”. Enterprise Europe Network Central Poland działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego oferując profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii i know-how lub które poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Okres realizacji projektu: lata 2015-2021

21-12-08

Badania w zakresie suchego odkamieniania próby węgla z KHW S. A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”

Badania wykonano na zlecenie firmy KHW S.A.

21-12-08

Przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego
o uziarnieniu 0-20 mm

Badania przeprowadzono na zlecenie firmy Katowicki Węgiel Sp. z o.o.

2021-12-08

Wykonanie serii badań odkamieniania surowego węgla koksowego na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 w trzech klasach ziarnowych

Badania wykonano na zlecenie firmy ICHPW Zabrze.

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

This will close in 0 seconds