Certyfikacja

certyfikacja

Działalność certyfikacyjna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

polskie centrum akredytacji

Prowadząc działalność certyfikacyjną w każdym z wymienionych obszarów, jak również w przypadku certyfikacji dobrowolnej prowadzonej poza zakresem akredytacji, Łukasziewicz – WIT zawsze występuje jako strona trzecia, to znaczy niezależna od dostawcy i użytkownika.

Personel prowadzący działalność certyfikacyjną posiada wysokie kompetencje, potwierdzone licznymi kursami, szkoleniami oraz częstym udziałem w konferencjach. Dodatkowo kompetencje te wynikają z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu usług certyfikacyjnych oraz odpowiedniego wykształcenia technicznego lub geologicznego.

Warunkiem koniecznym prowadzenia budzącej zaufanie działalności certyfikacyjnej jest zachowanie bezstronności przez jednostkę certyfikującą. Czuwa nad tym komitet chroniący bezstronność złożony z przedstawicieli kluczowych stron zainteresowanych certyfikacją. W skład takich gremiów wchodzą przedstawiciele: ośrodków naukowych, producentów, klientów producentów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przemysłowych, organizacji państwowych oraz przedstawiciele jednostki certyfikującej.

certyfikacja

W zakresie notyfikacji

Zakres działania Instytutu jako jednostki notyfikowanej UE nr 1454 obejmuje ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami opisanymi w niżej wymienionych dokumentach Unii Europejskiej oraz z wymaganiami norm zharmonizowanych z tymi dokumentami. Informacja o jednostce notyfikowanej nr 1454 .

Dyrektywa 2006/42/EC

Dyrektywa 2000/14/EC

Rozporządzenie EU 305/2011

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów oceny zgodności dotyczący Łukasiewicz – WIT, w zakresie
notyfikacji UE nr 1454, zawarty jest na stronie www Komisji Europejskiej.

certyfikacja

W zakresie akredytacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

polskie centrum akredytacji

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji.

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

certyfikacja

Poza zakresem akredytacji

Zakres działalności certyfikacyjnej Instytutu, poza zakresem akredytacji, obejmuje:

certyfikacja

Certyfikacja - rodzaje

Działalność certyfikacyjna Instytutu prowadzona jest w obszarze surowców, wyrobów budowlanych oraz maszyn. Podstawą certyfikacji są odpowiednie normy, dyrektywy oraz inne dokumenty odniesienia określające procedury uruchamiane w danym procesie certyfikacji. Instytut zapewnia równe traktowanie wszystkich klientów, bezstronne postępowanie, a także zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością certyfikacyjną. Zasady te zawarte są w Polityce Jakości. Instytut opracował do dobrowolnego stosowania „Znaki certyfikacji IMBiGS”.
Znaki certyfikacji informują o statusie posiadanej certyfikacji i pozwalają stosującym je podmiotom uzyskać zaufanie rynku do ich systemów zarządzania. Wykorzystanie tych znaków jest możliwe po podpisaniu stosownej umowy lub ankesu do umowy. Więcej informacji zawierają Zasady Stosowania Znaków Certyfikacji IMBiGS

Zapewniona jest możliwość odwołania się od decyzji w sprawie certyfikacji, jak również złożenia skargi na działalność certyfikacyjną Instytutu. Opis procesu postępowania z odwołaniami oraz ze skargami zawiera procedura PR-7.1 PR-7.1

certyfikacja

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Łukasiewicz – WIT Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w dwóch lokalizacjach (w Warszawie i w Katowicach).

Zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji prowadzona jest w systemie europejskim (oznakowanie CE) i w systemie krajowym (oznakowanie znakiem budowlanym) dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim (oznakowanie CE)

Certyfikacja prowadzona w Warszawie:

Certyfikacja prowadzona w Katowicach:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym (oznakowanie znakiem budowlanym)

Certyfikacja prowadzona w Warszawie:

Certyfikacja prowadzona w Katowicach:

certyfikacja

Certyfikacja wyrobów

Łukasiewicz – WIT Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności wyrobów w dwóch lokalizacjach (w Warszawie i w Katowicach).

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami oferujemy następujące rodzaje certyfikacji zgodności wyrobów:

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu wg krajowego systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (oznakowanie znakiem budowlanym)

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach zgodnie z zakresem akredytacji AC 002 dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja wyrobów w ramach oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących dyrektyw:

certyfikacja

Certyfikacja systemów zarządzania

Łukasiewicz – WIT prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 w ramach posiadanej akredytacji PCA nr AC O92, a poza zakresem akredytacji certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 oraz certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN ISO 45001.

Wprowadzenie wymienionych systemów zarządzania przez organizacje jest dobrowolne i zarówno w Polsce jak i w innych państwach nie podlega regulacjom prawnym. Jednakże, firmy posiadające wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania odnoszą korzyści związane z uporządkowaniem prowadzonych w nich procesów oraz lepszym wizerunkiem na rynku.

Procesy certyfikacji systemów zarządzania prowadzi Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie.

Centrum Jakości i Certyfikacji jest przygotowany do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach zajmujących się:

certyfikacja

Przydatne materiały

Przedstawiamy poniżej akty prawne związane z prowadzoną przez Łukasiewicz - WIT działalnością certyfikacyjną:

certyfikacja

Kontakt

Warszawa
Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Michał Koźlik
Tel. 22 843 02 23
Tel. kom. 693 712 995
Email: michal.kozlik@wit.lukasiewicz.gov.pl

Katowice
Z-ca Dyrektora Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Marian Kaczmarek
Tel.  32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
Tel. kom. 691 982 531
Email: marian.kaczmarek@wit.lukasiewicz.gov.pl

certyfikacja

Zakres działalności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 041. Zadania Łukasiewicz –  WIT, jako Jednostki Certyfikującej Wyroby, realizuje Dział Certyfikacji. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi zagadnieniami normy PN-EN 17065:2013-03.

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – WIT, zwana dalej Działem Certyfikacji, prowadzi działalność w zakresie obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.

Działalność Działu Certyfikacji obejmuje prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarach:

  • mechanicznych urządzeń zabezpieczających;
  • wyrobów budowlanych;
  • innych wynikających z działalności statutowej Instytutu

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów działalności Działu Certyfikacji Łukasiewicz – WIT znajdują się w Informatorze dla Klienta NC-01, dostępnym poniżej w „Materiałach do pobrania”.

Deklaracja Dyrektora Łukasiewicz – WIT

Dział Certyfikacji Łukasiewicz – WIT prezentuje Certyfikat Akredytacji: Certyfikat Akredytacji AC 041.

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – WIT (zwana dalej Działem Certyfikacji) jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów (nr akredytacji AC 041).

certyfikacja

Lista cofniętych certyfikatów

Numer certyfikatuNazwa posiadacza certyfikatuNazwa wyrobuData ważności
P41/207/2013/5375KWARTET 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 3SP- 32016-05-16
P41/208/2013/5376KWARTET 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 3SP- 22016-05-16
P41/266/2014/5933CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1NAVI-BOX2017-07-06
P41/267/2014/5934CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX BANKOMAT2017-07-06
P41/212/2014/5849CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX 5000D2017-06-17
P41/213/2014/5850CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX 5000E2017-06-17

komunikaty

W przypadku problemów z weryfikacją interesującego Państwa certyfikatu, lub podejrzeniem, że wskazania mogą być rozbieżne ze stanem faktycznym, prosimy o kontakt z Działem Certyfikacji bezpośrednio telefonicznie pod numerem tel.: (22) 56 20 800.
Za utrudnienia przepraszamy.

Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.
Dział Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skarg
i odwołań.

Dział Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.

certyfikacja

Kontakt

Warszawa
Kierownik
mgr inż. Marek Ziętala
Tel. 22 56 02 800 
Tel. 22 66 34 324
Email: marek.zietala@wit.lukasiewicz.gov.pl